วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 740801 ถึง 740900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740801 ถึง 740900 (Seven hundred forty thousand eight hundred and one to Seven hundred forty thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
740801 Seven hundred forty thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
740802 Seven hundred forty thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
740803 Seven hundred forty thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
740804 Seven hundred forty thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
740805 Seven hundred forty thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
740806 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
740807 Seven hundred forty thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
740808 Seven hundred forty thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
740809 Seven hundred forty thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
740810 Seven hundred forty thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
740811 Seven hundred forty thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
740812 Seven hundred forty thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
740813 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
740814 Seven hundred forty thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
740815 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
740816 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
740817 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
740818 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
740819 Seven hundred forty thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
740820 Seven hundred forty thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
740821 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
740822 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
740823 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
740824 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
740825 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
740826 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
740827 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
740828 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
740829 Seven hundred forty thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
740830 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
740831 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
740832 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
740833 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
740834 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
740835 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
740836 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
740837 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
740838 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
740839 Seven hundred forty thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
740840 Seven hundred forty thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
740841 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
740842 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
740843 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
740844 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
740845 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
740846 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
740847 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
740848 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
740849 Seven hundred forty thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
740850 Seven hundred forty thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
740851 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
740852 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
740853 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
740854 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
740855 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
740856 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
740857 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
740858 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
740859 Seven hundred forty thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
740860 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
740861 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
740862 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
740863 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
740864 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
740865 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
740866 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
740867 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
740868 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
740869 Seven hundred forty thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
740870 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
740871 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
740872 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
740873 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
740874 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
740875 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
740876 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
740877 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
740878 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
740879 Seven hundred forty thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
740880 Seven hundred forty thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
740881 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
740882 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
740883 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
740884 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
740885 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
740886 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
740887 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
740888 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
740889 Seven hundred forty thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
740890 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
740891 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
740892 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
740893 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
740894 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
740895 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
740896 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
740897 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
740898 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
740899 Seven hundred forty thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
740900 Seven hundred forty thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740801 ถึง 740900 (Seven hundred forty thousand eight hundred and one to Seven hundred forty thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน