วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7401 ถึง 7500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7401 ถึง 7500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7401 ถึง 7500 (Seven thousand four hundred and one to Seven thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7401 Seven thousand four hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
7402 Seven thousand four hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
7403 Seven thousand four hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
7404 Seven thousand four hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
7405 Seven thousand four hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
7406 Seven thousand four hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก
7407 Seven thousand four hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
7408 Seven thousand four hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
7409 Seven thousand four hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
7410 Seven thousand four hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
7411 Seven thousand four hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7412 Seven thousand four hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
7413 Seven thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
7414 Seven thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
7415 Seven thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
7416 Seven thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
7417 Seven thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7418 Seven thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
7419 Seven thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
7420 Seven thousand four hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
7421 Seven thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7422 Seven thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7423 Seven thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7424 Seven thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7425 Seven thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7426 Seven thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7427 Seven thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7428 Seven thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7429 Seven thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7430 Seven thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
7431 Seven thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7432 Seven thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7433 Seven thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7434 Seven thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7435 Seven thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7436 Seven thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7437 Seven thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7438 Seven thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7439 Seven thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7440 Seven thousand four hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
7441 Seven thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7442 Seven thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7443 Seven thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7444 Seven thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7445 Seven thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7446 Seven thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7447 Seven thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7448 Seven thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7449 Seven thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7450 Seven thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
7451 Seven thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7452 Seven thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7453 Seven thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7454 Seven thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7455 Seven thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7456 Seven thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7457 Seven thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7458 Seven thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7459 Seven thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7460 Seven thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
7461 Seven thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7462 Seven thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7463 Seven thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7464 Seven thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7465 Seven thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7466 Seven thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
7467 Seven thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7468 Seven thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7469 Seven thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7470 Seven thousand four hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7471 Seven thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7472 Seven thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7473 Seven thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7474 Seven thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7475 Seven thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7476 Seven thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7477 Seven thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7478 Seven thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7479 Seven thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7480 Seven thousand four hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
7481 Seven thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7482 Seven thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7483 Seven thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7484 Seven thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7485 Seven thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7486 Seven thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7487 Seven thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7488 Seven thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7489 Seven thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7490 Seven thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
7491 Seven thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7492 Seven thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7493 Seven thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7494 Seven thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7495 Seven thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7496 Seven thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7497 Seven thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7498 Seven thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7499 Seven thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7500 Seven thousand five hundredเซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7401 ถึง 7500 (Seven thousand four hundred and one to Seven thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400, 8401-8500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7301-7400, 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500