วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 740001 ถึง 740100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740001 ถึง 740100 (Seven hundred forty thousand and one to Seven hundred forty thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
740001 Seven hundred forty thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง
740002 Seven hundred forty thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง
740003 Seven hundred forty thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม
740004 Seven hundred forty thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่
740005 Seven hundred forty thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า
740006 Seven hundred forty thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก
740007 Seven hundred forty thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด
740008 Seven hundred forty thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด
740009 Seven hundred forty thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า
740010 Seven hundred forty thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ
740011 Seven hundred forty thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เอ็ด
740012 Seven hundred forty thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สอง
740013 Seven hundred forty thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สาม
740014 Seven hundred forty thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สี่
740015 Seven hundred forty thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​ห้า
740016 Seven hundred forty thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​หก
740017 Seven hundred forty thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เจ็ด
740018 Seven hundred forty thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​แปด
740019 Seven hundred forty thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เก้า
740020 Seven hundred forty thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ
740021 Seven hundred forty thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
740022 Seven hundred forty thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
740023 Seven hundred forty thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
740024 Seven hundred forty thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
740025 Seven hundred forty thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
740026 Seven hundred forty thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
740027 Seven hundred forty thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
740028 Seven hundred forty thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
740029 Seven hundred forty thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
740030 Seven hundred forty thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ
740031 Seven hundred forty thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
740032 Seven hundred forty thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
740033 Seven hundred forty thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
740034 Seven hundred forty thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
740035 Seven hundred forty thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
740036 Seven hundred forty thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​หก
740037 Seven hundred forty thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
740038 Seven hundred forty thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
740039 Seven hundred forty thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
740040 Seven hundred forty thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ
740041 Seven hundred forty thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
740042 Seven hundred forty thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
740043 Seven hundred forty thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
740044 Seven hundred forty thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
740045 Seven hundred forty thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
740046 Seven hundred forty thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​หก
740047 Seven hundred forty thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
740048 Seven hundred forty thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
740049 Seven hundred forty thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
740050 Seven hundred forty thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ
740051 Seven hundred forty thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
740052 Seven hundred forty thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
740053 Seven hundred forty thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
740054 Seven hundred forty thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
740055 Seven hundred forty thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
740056 Seven hundred forty thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
740057 Seven hundred forty thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
740058 Seven hundred forty thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
740059 Seven hundred forty thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
740060 Seven hundred forty thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ
740061 Seven hundred forty thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
740062 Seven hundred forty thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สอง
740063 Seven hundred forty thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สาม
740064 Seven hundred forty thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สี่
740065 Seven hundred forty thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
740066 Seven hundred forty thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​หก
740067 Seven hundred forty thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
740068 Seven hundred forty thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​แปด
740069 Seven hundred forty thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
740070 Seven hundred forty thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ
740071 Seven hundred forty thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
740072 Seven hundred forty thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
740073 Seven hundred forty thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
740074 Seven hundred forty thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
740075 Seven hundred forty thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
740076 Seven hundred forty thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
740077 Seven hundred forty thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
740078 Seven hundred forty thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
740079 Seven hundred forty thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
740080 Seven hundred forty thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ
740081 Seven hundred forty thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
740082 Seven hundred forty thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
740083 Seven hundred forty thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
740084 Seven hundred forty thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
740085 Seven hundred forty thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
740086 Seven hundred forty thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​หก
740087 Seven hundred forty thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
740088 Seven hundred forty thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
740089 Seven hundred forty thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
740090 Seven hundred forty thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ
740091 Seven hundred forty thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
740092 Seven hundred forty thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
740093 Seven hundred forty thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
740094 Seven hundred forty thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
740095 Seven hundred forty thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
740096 Seven hundred forty thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
740097 Seven hundred forty thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
740098 Seven hundred forty thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
740099 Seven hundred forty thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
740100 Seven hundred forty thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 740001 ถึง 740100 (Seven hundred forty thousand and one to Seven hundred forty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน