วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 734001 ถึง 734100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 734001 ถึง 734100 (Seven hundred thirty four thousand and one to Seven hundred thirty four thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
734001 Seven hundred thirty four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
734002 Seven hundred thirty four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สอง
734003 Seven hundred thirty four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม
734004 Seven hundred thirty four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่
734005 Seven hundred thirty four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
734006 Seven hundred thirty four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก
734007 Seven hundred thirty four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
734008 Seven hundred thirty four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด
734009 Seven hundred thirty four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
734010 Seven hundred thirty four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
734011 Seven hundred thirty four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
734012 Seven hundred thirty four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
734013 Seven hundred thirty four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
734014 Seven hundred thirty four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
734015 Seven hundred thirty four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
734016 Seven hundred thirty four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
734017 Seven hundred thirty four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
734018 Seven hundred thirty four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
734019 Seven hundred thirty four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
734020 Seven hundred thirty four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
734021 Seven hundred thirty four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
734022 Seven hundred thirty four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
734023 Seven hundred thirty four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
734024 Seven hundred thirty four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
734025 Seven hundred thirty four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
734026 Seven hundred thirty four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
734027 Seven hundred thirty four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
734028 Seven hundred thirty four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
734029 Seven hundred thirty four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
734030 Seven hundred thirty four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
734031 Seven hundred thirty four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
734032 Seven hundred thirty four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
734033 Seven hundred thirty four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
734034 Seven hundred thirty four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
734035 Seven hundred thirty four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
734036 Seven hundred thirty four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
734037 Seven hundred thirty four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
734038 Seven hundred thirty four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
734039 Seven hundred thirty four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
734040 Seven hundred thirty four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
734041 Seven hundred thirty four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
734042 Seven hundred thirty four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
734043 Seven hundred thirty four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
734044 Seven hundred thirty four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
734045 Seven hundred thirty four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
734046 Seven hundred thirty four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
734047 Seven hundred thirty four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
734048 Seven hundred thirty four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
734049 Seven hundred thirty four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
734050 Seven hundred thirty four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
734051 Seven hundred thirty four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
734052 Seven hundred thirty four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
734053 Seven hundred thirty four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
734054 Seven hundred thirty four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
734055 Seven hundred thirty four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
734056 Seven hundred thirty four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
734057 Seven hundred thirty four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
734058 Seven hundred thirty four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
734059 Seven hundred thirty four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
734060 Seven hundred thirty four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
734061 Seven hundred thirty four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
734062 Seven hundred thirty four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
734063 Seven hundred thirty four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
734064 Seven hundred thirty four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
734065 Seven hundred thirty four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
734066 Seven hundred thirty four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
734067 Seven hundred thirty four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
734068 Seven hundred thirty four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
734069 Seven hundred thirty four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
734070 Seven hundred thirty four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
734071 Seven hundred thirty four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
734072 Seven hundred thirty four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
734073 Seven hundred thirty four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
734074 Seven hundred thirty four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
734075 Seven hundred thirty four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
734076 Seven hundred thirty four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
734077 Seven hundred thirty four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
734078 Seven hundred thirty four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
734079 Seven hundred thirty four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
734080 Seven hundred thirty four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
734081 Seven hundred thirty four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
734082 Seven hundred thirty four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
734083 Seven hundred thirty four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
734084 Seven hundred thirty four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
734085 Seven hundred thirty four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
734086 Seven hundred thirty four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
734087 Seven hundred thirty four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
734088 Seven hundred thirty four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
734089 Seven hundred thirty four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
734090 Seven hundred thirty four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
734091 Seven hundred thirty four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
734092 Seven hundred thirty four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
734093 Seven hundred thirty four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
734094 Seven hundred thirty four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
734095 Seven hundred thirty four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
734096 Seven hundred thirty four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
734097 Seven hundred thirty four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
734098 Seven hundred thirty four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
734099 Seven hundred thirty four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
734100 Seven hundred thirty four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 734001 ถึง 734100 (Seven hundred thirty four thousand and one to Seven hundred thirty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน