วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 730401 ถึง 730500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 730401 ถึง 730500 (Seven hundred thirty thousand four hundred and one to Seven hundred thirty thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
730401 Seven hundred thirty thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
730402 Seven hundred thirty thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
730403 Seven hundred thirty thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
730404 Seven hundred thirty thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
730405 Seven hundred thirty thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
730406 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
730407 Seven hundred thirty thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
730408 Seven hundred thirty thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
730409 Seven hundred thirty thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
730410 Seven hundred thirty thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
730411 Seven hundred thirty thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
730412 Seven hundred thirty thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
730413 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
730414 Seven hundred thirty thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
730415 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
730416 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
730417 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
730418 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
730419 Seven hundred thirty thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
730420 Seven hundred thirty thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
730421 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
730422 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
730423 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
730424 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
730425 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
730426 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
730427 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
730428 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
730429 Seven hundred thirty thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
730430 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
730431 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
730432 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
730433 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
730434 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
730435 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
730436 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
730437 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
730438 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
730439 Seven hundred thirty thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
730440 Seven hundred thirty thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
730441 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
730442 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
730443 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
730444 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
730445 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
730446 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
730447 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
730448 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
730449 Seven hundred thirty thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
730450 Seven hundred thirty thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
730451 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
730452 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
730453 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
730454 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
730455 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
730456 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
730457 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
730458 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
730459 Seven hundred thirty thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
730460 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
730461 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
730462 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
730463 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
730464 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
730465 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
730466 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
730467 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
730468 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
730469 Seven hundred thirty thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
730470 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
730471 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
730472 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
730473 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
730474 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
730475 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
730476 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
730477 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
730478 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
730479 Seven hundred thirty thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
730480 Seven hundred thirty thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
730481 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
730482 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
730483 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
730484 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
730485 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
730486 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
730487 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
730488 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
730489 Seven hundred thirty thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
730490 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
730491 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
730492 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
730493 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
730494 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
730495 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
730496 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
730497 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
730498 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
730499 Seven hundred thirty thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
730500 Seven hundred thirty thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 730401 ถึง 730500 (Seven hundred thirty thousand four hundred and one to Seven hundred thirty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน