วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 730301 ถึง 730400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 730301 ถึง 730400 (Seven hundred thirty thousand three hundred and one to Seven hundred thirty thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
730301 Seven hundred thirty thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
730302 Seven hundred thirty thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
730303 Seven hundred thirty thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
730304 Seven hundred thirty thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
730305 Seven hundred thirty thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
730306 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
730307 Seven hundred thirty thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
730308 Seven hundred thirty thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
730309 Seven hundred thirty thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
730310 Seven hundred thirty thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
730311 Seven hundred thirty thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
730312 Seven hundred thirty thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
730313 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
730314 Seven hundred thirty thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
730315 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
730316 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
730317 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
730318 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
730319 Seven hundred thirty thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
730320 Seven hundred thirty thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
730321 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
730322 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
730323 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
730324 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
730325 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
730326 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
730327 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
730328 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
730329 Seven hundred thirty thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
730330 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
730331 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
730332 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
730333 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
730334 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
730335 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
730336 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
730337 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
730338 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
730339 Seven hundred thirty thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
730340 Seven hundred thirty thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
730341 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
730342 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
730343 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
730344 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
730345 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
730346 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
730347 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
730348 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
730349 Seven hundred thirty thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
730350 Seven hundred thirty thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
730351 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
730352 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
730353 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
730354 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
730355 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
730356 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
730357 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
730358 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
730359 Seven hundred thirty thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
730360 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
730361 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
730362 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
730363 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
730364 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
730365 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
730366 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
730367 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
730368 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
730369 Seven hundred thirty thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
730370 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
730371 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
730372 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
730373 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
730374 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
730375 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
730376 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
730377 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
730378 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
730379 Seven hundred thirty thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
730380 Seven hundred thirty thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
730381 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
730382 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
730383 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
730384 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
730385 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
730386 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
730387 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
730388 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
730389 Seven hundred thirty thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
730390 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
730391 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
730392 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
730393 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
730394 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
730395 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
730396 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
730397 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
730398 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
730399 Seven hundred thirty thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
730400 Seven hundred thirty thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 730301 ถึง 730400 (Seven hundred thirty thousand three hundred and one to Seven hundred thirty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน