วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7301 ถึง 7400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7301 ถึง 7400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7301 ถึง 7400 (Seven thousand three hundred and one to Seven thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7301 Seven thousand three hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
7302 Seven thousand three hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
7303 Seven thousand three hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
7304 Seven thousand three hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
7305 Seven thousand three hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
7306 Seven thousand three hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก
7307 Seven thousand three hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
7308 Seven thousand three hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
7309 Seven thousand three hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
7310 Seven thousand three hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
7311 Seven thousand three hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7312 Seven thousand three hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
7313 Seven thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
7314 Seven thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
7315 Seven thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
7316 Seven thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
7317 Seven thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7318 Seven thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
7319 Seven thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
7320 Seven thousand three hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
7321 Seven thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7322 Seven thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7323 Seven thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7324 Seven thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7325 Seven thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7326 Seven thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7327 Seven thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7328 Seven thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7329 Seven thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7330 Seven thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
7331 Seven thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7332 Seven thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7333 Seven thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7334 Seven thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7335 Seven thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7336 Seven thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7337 Seven thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7338 Seven thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7339 Seven thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7340 Seven thousand three hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
7341 Seven thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7342 Seven thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7343 Seven thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7344 Seven thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7345 Seven thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7346 Seven thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7347 Seven thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7348 Seven thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7349 Seven thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7350 Seven thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
7351 Seven thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7352 Seven thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7353 Seven thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7354 Seven thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7355 Seven thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7356 Seven thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7357 Seven thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7358 Seven thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7359 Seven thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7360 Seven thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
7361 Seven thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7362 Seven thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7363 Seven thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7364 Seven thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7365 Seven thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7366 Seven thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
7367 Seven thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7368 Seven thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7369 Seven thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7370 Seven thousand three hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7371 Seven thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7372 Seven thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7373 Seven thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7374 Seven thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7375 Seven thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7376 Seven thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7377 Seven thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7378 Seven thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7379 Seven thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7380 Seven thousand three hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
7381 Seven thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7382 Seven thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7383 Seven thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7384 Seven thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7385 Seven thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7386 Seven thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7387 Seven thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7388 Seven thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7389 Seven thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7390 Seven thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
7391 Seven thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7392 Seven thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7393 Seven thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7394 Seven thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7395 Seven thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7396 Seven thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7397 Seven thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7398 Seven thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7399 Seven thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7400 Seven thousand four hundredเซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7301 ถึง 7400 (Seven thousand three hundred and one to Seven thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300, 8301-8400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7201-7300, 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400