วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 728001 ถึง 728100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728001 ถึง 728100 (Seven hundred twenty eight thousand and one to Seven hundred twenty eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
728001 Seven hundred twenty eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
728002 Seven hundred twenty eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สอง
728003 Seven hundred twenty eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม
728004 Seven hundred twenty eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่
728005 Seven hundred twenty eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
728006 Seven hundred twenty eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก
728007 Seven hundred twenty eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
728008 Seven hundred twenty eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด
728009 Seven hundred twenty eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
728010 Seven hundred twenty eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
728011 Seven hundred twenty eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
728012 Seven hundred twenty eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
728013 Seven hundred twenty eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
728014 Seven hundred twenty eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
728015 Seven hundred twenty eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
728016 Seven hundred twenty eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
728017 Seven hundred twenty eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
728018 Seven hundred twenty eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
728019 Seven hundred twenty eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
728020 Seven hundred twenty eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
728021 Seven hundred twenty eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
728022 Seven hundred twenty eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
728023 Seven hundred twenty eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
728024 Seven hundred twenty eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
728025 Seven hundred twenty eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
728026 Seven hundred twenty eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
728027 Seven hundred twenty eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
728028 Seven hundred twenty eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
728029 Seven hundred twenty eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
728030 Seven hundred twenty eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
728031 Seven hundred twenty eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
728032 Seven hundred twenty eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
728033 Seven hundred twenty eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
728034 Seven hundred twenty eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
728035 Seven hundred twenty eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
728036 Seven hundred twenty eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
728037 Seven hundred twenty eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
728038 Seven hundred twenty eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
728039 Seven hundred twenty eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
728040 Seven hundred twenty eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
728041 Seven hundred twenty eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
728042 Seven hundred twenty eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
728043 Seven hundred twenty eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
728044 Seven hundred twenty eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
728045 Seven hundred twenty eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
728046 Seven hundred twenty eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
728047 Seven hundred twenty eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
728048 Seven hundred twenty eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
728049 Seven hundred twenty eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
728050 Seven hundred twenty eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
728051 Seven hundred twenty eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
728052 Seven hundred twenty eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
728053 Seven hundred twenty eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
728054 Seven hundred twenty eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
728055 Seven hundred twenty eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
728056 Seven hundred twenty eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
728057 Seven hundred twenty eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
728058 Seven hundred twenty eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
728059 Seven hundred twenty eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
728060 Seven hundred twenty eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
728061 Seven hundred twenty eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
728062 Seven hundred twenty eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
728063 Seven hundred twenty eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
728064 Seven hundred twenty eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
728065 Seven hundred twenty eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
728066 Seven hundred twenty eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
728067 Seven hundred twenty eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
728068 Seven hundred twenty eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
728069 Seven hundred twenty eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
728070 Seven hundred twenty eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
728071 Seven hundred twenty eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
728072 Seven hundred twenty eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
728073 Seven hundred twenty eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
728074 Seven hundred twenty eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
728075 Seven hundred twenty eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
728076 Seven hundred twenty eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
728077 Seven hundred twenty eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
728078 Seven hundred twenty eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
728079 Seven hundred twenty eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
728080 Seven hundred twenty eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
728081 Seven hundred twenty eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
728082 Seven hundred twenty eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
728083 Seven hundred twenty eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
728084 Seven hundred twenty eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
728085 Seven hundred twenty eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
728086 Seven hundred twenty eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
728087 Seven hundred twenty eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
728088 Seven hundred twenty eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
728089 Seven hundred twenty eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
728090 Seven hundred twenty eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
728091 Seven hundred twenty eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
728092 Seven hundred twenty eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
728093 Seven hundred twenty eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
728094 Seven hundred twenty eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
728095 Seven hundred twenty eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
728096 Seven hundred twenty eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
728097 Seven hundred twenty eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
728098 Seven hundred twenty eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
728099 Seven hundred twenty eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
728100 Seven hundred twenty eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 728001 ถึง 728100 (Seven hundred twenty eight thousand and one to Seven hundred twenty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน