วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 725001 ถึง 725100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725001 ถึง 725100 (Seven hundred twenty five thousand and one to Seven hundred twenty five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
725001 Seven hundred twenty five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
725002 Seven hundred twenty five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
725003 Seven hundred twenty five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
725004 Seven hundred twenty five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
725005 Seven hundred twenty five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
725006 Seven hundred twenty five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก
725007 Seven hundred twenty five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
725008 Seven hundred twenty five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
725009 Seven hundred twenty five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
725010 Seven hundred twenty five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
725011 Seven hundred twenty five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
725012 Seven hundred twenty five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
725013 Seven hundred twenty five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
725014 Seven hundred twenty five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
725015 Seven hundred twenty five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
725016 Seven hundred twenty five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
725017 Seven hundred twenty five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
725018 Seven hundred twenty five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
725019 Seven hundred twenty five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
725020 Seven hundred twenty five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
725021 Seven hundred twenty five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
725022 Seven hundred twenty five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
725023 Seven hundred twenty five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
725024 Seven hundred twenty five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
725025 Seven hundred twenty five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
725026 Seven hundred twenty five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
725027 Seven hundred twenty five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
725028 Seven hundred twenty five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
725029 Seven hundred twenty five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
725030 Seven hundred twenty five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
725031 Seven hundred twenty five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
725032 Seven hundred twenty five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
725033 Seven hundred twenty five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
725034 Seven hundred twenty five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
725035 Seven hundred twenty five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
725036 Seven hundred twenty five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
725037 Seven hundred twenty five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
725038 Seven hundred twenty five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
725039 Seven hundred twenty five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
725040 Seven hundred twenty five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
725041 Seven hundred twenty five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
725042 Seven hundred twenty five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
725043 Seven hundred twenty five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
725044 Seven hundred twenty five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
725045 Seven hundred twenty five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
725046 Seven hundred twenty five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
725047 Seven hundred twenty five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
725048 Seven hundred twenty five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
725049 Seven hundred twenty five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
725050 Seven hundred twenty five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
725051 Seven hundred twenty five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
725052 Seven hundred twenty five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
725053 Seven hundred twenty five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
725054 Seven hundred twenty five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
725055 Seven hundred twenty five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
725056 Seven hundred twenty five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
725057 Seven hundred twenty five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
725058 Seven hundred twenty five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
725059 Seven hundred twenty five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
725060 Seven hundred twenty five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
725061 Seven hundred twenty five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
725062 Seven hundred twenty five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
725063 Seven hundred twenty five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
725064 Seven hundred twenty five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
725065 Seven hundred twenty five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
725066 Seven hundred twenty five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
725067 Seven hundred twenty five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
725068 Seven hundred twenty five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
725069 Seven hundred twenty five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
725070 Seven hundred twenty five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
725071 Seven hundred twenty five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
725072 Seven hundred twenty five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
725073 Seven hundred twenty five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
725074 Seven hundred twenty five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
725075 Seven hundred twenty five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
725076 Seven hundred twenty five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
725077 Seven hundred twenty five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
725078 Seven hundred twenty five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
725079 Seven hundred twenty five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
725080 Seven hundred twenty five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
725081 Seven hundred twenty five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
725082 Seven hundred twenty five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
725083 Seven hundred twenty five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
725084 Seven hundred twenty five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
725085 Seven hundred twenty five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
725086 Seven hundred twenty five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
725087 Seven hundred twenty five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
725088 Seven hundred twenty five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
725089 Seven hundred twenty five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
725090 Seven hundred twenty five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
725091 Seven hundred twenty five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
725092 Seven hundred twenty five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
725093 Seven hundred twenty five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
725094 Seven hundred twenty five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
725095 Seven hundred twenty five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
725096 Seven hundred twenty five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
725097 Seven hundred twenty five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
725098 Seven hundred twenty five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
725099 Seven hundred twenty five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
725100 Seven hundred twenty five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 725001 ถึง 725100 (Seven hundred twenty five thousand and one to Seven hundred twenty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน