วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 724001 ถึง 724100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 724001 ถึง 724100 (Seven hundred twenty four thousand and one to Seven hundred twenty four thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
724001 Seven hundred twenty four thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
724002 Seven hundred twenty four thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สอง
724003 Seven hundred twenty four thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม
724004 Seven hundred twenty four thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่
724005 Seven hundred twenty four thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
724006 Seven hundred twenty four thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก
724007 Seven hundred twenty four thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
724008 Seven hundred twenty four thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด
724009 Seven hundred twenty four thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
724010 Seven hundred twenty four thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
724011 Seven hundred twenty four thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
724012 Seven hundred twenty four thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
724013 Seven hundred twenty four thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
724014 Seven hundred twenty four thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
724015 Seven hundred twenty four thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
724016 Seven hundred twenty four thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
724017 Seven hundred twenty four thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
724018 Seven hundred twenty four thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
724019 Seven hundred twenty four thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
724020 Seven hundred twenty four thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
724021 Seven hundred twenty four thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
724022 Seven hundred twenty four thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
724023 Seven hundred twenty four thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
724024 Seven hundred twenty four thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
724025 Seven hundred twenty four thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
724026 Seven hundred twenty four thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
724027 Seven hundred twenty four thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
724028 Seven hundred twenty four thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
724029 Seven hundred twenty four thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
724030 Seven hundred twenty four thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
724031 Seven hundred twenty four thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
724032 Seven hundred twenty four thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
724033 Seven hundred twenty four thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
724034 Seven hundred twenty four thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
724035 Seven hundred twenty four thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
724036 Seven hundred twenty four thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
724037 Seven hundred twenty four thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
724038 Seven hundred twenty four thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
724039 Seven hundred twenty four thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
724040 Seven hundred twenty four thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
724041 Seven hundred twenty four thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
724042 Seven hundred twenty four thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
724043 Seven hundred twenty four thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
724044 Seven hundred twenty four thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
724045 Seven hundred twenty four thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
724046 Seven hundred twenty four thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
724047 Seven hundred twenty four thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
724048 Seven hundred twenty four thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
724049 Seven hundred twenty four thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
724050 Seven hundred twenty four thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
724051 Seven hundred twenty four thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
724052 Seven hundred twenty four thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
724053 Seven hundred twenty four thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
724054 Seven hundred twenty four thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
724055 Seven hundred twenty four thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
724056 Seven hundred twenty four thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
724057 Seven hundred twenty four thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
724058 Seven hundred twenty four thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
724059 Seven hundred twenty four thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
724060 Seven hundred twenty four thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
724061 Seven hundred twenty four thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
724062 Seven hundred twenty four thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
724063 Seven hundred twenty four thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
724064 Seven hundred twenty four thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
724065 Seven hundred twenty four thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
724066 Seven hundred twenty four thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
724067 Seven hundred twenty four thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
724068 Seven hundred twenty four thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
724069 Seven hundred twenty four thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
724070 Seven hundred twenty four thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
724071 Seven hundred twenty four thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
724072 Seven hundred twenty four thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
724073 Seven hundred twenty four thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
724074 Seven hundred twenty four thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
724075 Seven hundred twenty four thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
724076 Seven hundred twenty four thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
724077 Seven hundred twenty four thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
724078 Seven hundred twenty four thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
724079 Seven hundred twenty four thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
724080 Seven hundred twenty four thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
724081 Seven hundred twenty four thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
724082 Seven hundred twenty four thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
724083 Seven hundred twenty four thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
724084 Seven hundred twenty four thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
724085 Seven hundred twenty four thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
724086 Seven hundred twenty four thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
724087 Seven hundred twenty four thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
724088 Seven hundred twenty four thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
724089 Seven hundred twenty four thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
724090 Seven hundred twenty four thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
724091 Seven hundred twenty four thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
724092 Seven hundred twenty four thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
724093 Seven hundred twenty four thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
724094 Seven hundred twenty four thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
724095 Seven hundred twenty four thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
724096 Seven hundred twenty four thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
724097 Seven hundred twenty four thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
724098 Seven hundred twenty four thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
724099 Seven hundred twenty four thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
724100 Seven hundred twenty four thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 724001 ถึง 724100 (Seven hundred twenty four thousand and one to Seven hundred twenty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน