วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 722001 ถึง 722100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722001 ถึง 722100 (Seven hundred twenty two thousand and one to Seven hundred twenty two thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
722001 Seven hundred twenty two thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
722002 Seven hundred twenty two thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สอง
722003 Seven hundred twenty two thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม
722004 Seven hundred twenty two thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่
722005 Seven hundred twenty two thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
722006 Seven hundred twenty two thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก
722007 Seven hundred twenty two thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
722008 Seven hundred twenty two thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด
722009 Seven hundred twenty two thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
722010 Seven hundred twenty two thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
722011 Seven hundred twenty two thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
722012 Seven hundred twenty two thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
722013 Seven hundred twenty two thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
722014 Seven hundred twenty two thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
722015 Seven hundred twenty two thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
722016 Seven hundred twenty two thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
722017 Seven hundred twenty two thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
722018 Seven hundred twenty two thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
722019 Seven hundred twenty two thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
722020 Seven hundred twenty two thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
722021 Seven hundred twenty two thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
722022 Seven hundred twenty two thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
722023 Seven hundred twenty two thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
722024 Seven hundred twenty two thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
722025 Seven hundred twenty two thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
722026 Seven hundred twenty two thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
722027 Seven hundred twenty two thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
722028 Seven hundred twenty two thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
722029 Seven hundred twenty two thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
722030 Seven hundred twenty two thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
722031 Seven hundred twenty two thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
722032 Seven hundred twenty two thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
722033 Seven hundred twenty two thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
722034 Seven hundred twenty two thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
722035 Seven hundred twenty two thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
722036 Seven hundred twenty two thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
722037 Seven hundred twenty two thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
722038 Seven hundred twenty two thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
722039 Seven hundred twenty two thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
722040 Seven hundred twenty two thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
722041 Seven hundred twenty two thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
722042 Seven hundred twenty two thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
722043 Seven hundred twenty two thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
722044 Seven hundred twenty two thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
722045 Seven hundred twenty two thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
722046 Seven hundred twenty two thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
722047 Seven hundred twenty two thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
722048 Seven hundred twenty two thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
722049 Seven hundred twenty two thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
722050 Seven hundred twenty two thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
722051 Seven hundred twenty two thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
722052 Seven hundred twenty two thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
722053 Seven hundred twenty two thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
722054 Seven hundred twenty two thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
722055 Seven hundred twenty two thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
722056 Seven hundred twenty two thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
722057 Seven hundred twenty two thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
722058 Seven hundred twenty two thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
722059 Seven hundred twenty two thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
722060 Seven hundred twenty two thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
722061 Seven hundred twenty two thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
722062 Seven hundred twenty two thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
722063 Seven hundred twenty two thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
722064 Seven hundred twenty two thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
722065 Seven hundred twenty two thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
722066 Seven hundred twenty two thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
722067 Seven hundred twenty two thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
722068 Seven hundred twenty two thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
722069 Seven hundred twenty two thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
722070 Seven hundred twenty two thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
722071 Seven hundred twenty two thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
722072 Seven hundred twenty two thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
722073 Seven hundred twenty two thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
722074 Seven hundred twenty two thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
722075 Seven hundred twenty two thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
722076 Seven hundred twenty two thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
722077 Seven hundred twenty two thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
722078 Seven hundred twenty two thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
722079 Seven hundred twenty two thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
722080 Seven hundred twenty two thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
722081 Seven hundred twenty two thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
722082 Seven hundred twenty two thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
722083 Seven hundred twenty two thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
722084 Seven hundred twenty two thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
722085 Seven hundred twenty two thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
722086 Seven hundred twenty two thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
722087 Seven hundred twenty two thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
722088 Seven hundred twenty two thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
722089 Seven hundred twenty two thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
722090 Seven hundred twenty two thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
722091 Seven hundred twenty two thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
722092 Seven hundred twenty two thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
722093 Seven hundred twenty two thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
722094 Seven hundred twenty two thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
722095 Seven hundred twenty two thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
722096 Seven hundred twenty two thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
722097 Seven hundred twenty two thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
722098 Seven hundred twenty two thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
722099 Seven hundred twenty two thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
722100 Seven hundred twenty two thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 722001 ถึง 722100 (Seven hundred twenty two thousand and one to Seven hundred twenty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน