วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 721001 ถึง 721100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 721001 ถึง 721100 (Seven hundred twenty one thousand and one to Seven hundred twenty one thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
721001 Seven hundred twenty one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
721002 Seven hundred twenty one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
721003 Seven hundred twenty one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
721004 Seven hundred twenty one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
721005 Seven hundred twenty one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
721006 Seven hundred twenty one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
721007 Seven hundred twenty one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
721008 Seven hundred twenty one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
721009 Seven hundred twenty one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
721010 Seven hundred twenty one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
721011 Seven hundred twenty one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
721012 Seven hundred twenty one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
721013 Seven hundred twenty one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
721014 Seven hundred twenty one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
721015 Seven hundred twenty one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
721016 Seven hundred twenty one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
721017 Seven hundred twenty one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
721018 Seven hundred twenty one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
721019 Seven hundred twenty one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
721020 Seven hundred twenty one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
721021 Seven hundred twenty one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
721022 Seven hundred twenty one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
721023 Seven hundred twenty one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
721024 Seven hundred twenty one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
721025 Seven hundred twenty one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
721026 Seven hundred twenty one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
721027 Seven hundred twenty one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
721028 Seven hundred twenty one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
721029 Seven hundred twenty one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
721030 Seven hundred twenty one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
721031 Seven hundred twenty one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
721032 Seven hundred twenty one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
721033 Seven hundred twenty one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
721034 Seven hundred twenty one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
721035 Seven hundred twenty one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
721036 Seven hundred twenty one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
721037 Seven hundred twenty one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
721038 Seven hundred twenty one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
721039 Seven hundred twenty one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
721040 Seven hundred twenty one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
721041 Seven hundred twenty one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
721042 Seven hundred twenty one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
721043 Seven hundred twenty one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
721044 Seven hundred twenty one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
721045 Seven hundred twenty one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
721046 Seven hundred twenty one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
721047 Seven hundred twenty one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
721048 Seven hundred twenty one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
721049 Seven hundred twenty one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
721050 Seven hundred twenty one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
721051 Seven hundred twenty one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
721052 Seven hundred twenty one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
721053 Seven hundred twenty one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
721054 Seven hundred twenty one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
721055 Seven hundred twenty one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
721056 Seven hundred twenty one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
721057 Seven hundred twenty one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
721058 Seven hundred twenty one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
721059 Seven hundred twenty one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
721060 Seven hundred twenty one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
721061 Seven hundred twenty one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
721062 Seven hundred twenty one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
721063 Seven hundred twenty one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
721064 Seven hundred twenty one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
721065 Seven hundred twenty one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
721066 Seven hundred twenty one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
721067 Seven hundred twenty one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
721068 Seven hundred twenty one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
721069 Seven hundred twenty one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
721070 Seven hundred twenty one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
721071 Seven hundred twenty one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
721072 Seven hundred twenty one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
721073 Seven hundred twenty one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
721074 Seven hundred twenty one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
721075 Seven hundred twenty one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
721076 Seven hundred twenty one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
721077 Seven hundred twenty one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
721078 Seven hundred twenty one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
721079 Seven hundred twenty one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
721080 Seven hundred twenty one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
721081 Seven hundred twenty one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
721082 Seven hundred twenty one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
721083 Seven hundred twenty one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
721084 Seven hundred twenty one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
721085 Seven hundred twenty one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
721086 Seven hundred twenty one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
721087 Seven hundred twenty one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
721088 Seven hundred twenty one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
721089 Seven hundred twenty one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
721090 Seven hundred twenty one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
721091 Seven hundred twenty one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
721092 Seven hundred twenty one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
721093 Seven hundred twenty one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
721094 Seven hundred twenty one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
721095 Seven hundred twenty one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
721096 Seven hundred twenty one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
721097 Seven hundred twenty one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
721098 Seven hundred twenty one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
721099 Seven hundred twenty one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
721100 Seven hundred twenty one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 721001 ถึง 721100 (Seven hundred twenty one thousand and one to Seven hundred twenty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน