วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 720401 ถึง 720500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 720401 ถึง 720500 (Seven hundred twenty thousand four hundred and one to Seven hundred twenty thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
720401 Seven hundred twenty thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
720402 Seven hundred twenty thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
720403 Seven hundred twenty thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
720404 Seven hundred twenty thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
720405 Seven hundred twenty thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
720406 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
720407 Seven hundred twenty thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
720408 Seven hundred twenty thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
720409 Seven hundred twenty thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
720410 Seven hundred twenty thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
720411 Seven hundred twenty thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
720412 Seven hundred twenty thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
720413 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
720414 Seven hundred twenty thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
720415 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
720416 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
720417 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
720418 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
720419 Seven hundred twenty thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
720420 Seven hundred twenty thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
720421 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
720422 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
720423 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
720424 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
720425 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
720426 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
720427 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
720428 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
720429 Seven hundred twenty thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
720430 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
720431 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
720432 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
720433 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
720434 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
720435 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
720436 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
720437 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
720438 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
720439 Seven hundred twenty thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
720440 Seven hundred twenty thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
720441 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
720442 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
720443 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
720444 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
720445 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
720446 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
720447 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
720448 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
720449 Seven hundred twenty thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
720450 Seven hundred twenty thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
720451 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
720452 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
720453 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
720454 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
720455 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
720456 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
720457 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
720458 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
720459 Seven hundred twenty thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
720460 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
720461 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
720462 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
720463 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
720464 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
720465 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
720466 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
720467 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
720468 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
720469 Seven hundred twenty thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
720470 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
720471 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
720472 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
720473 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
720474 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
720475 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
720476 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
720477 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
720478 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
720479 Seven hundred twenty thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
720480 Seven hundred twenty thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
720481 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
720482 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
720483 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
720484 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
720485 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
720486 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
720487 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
720488 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
720489 Seven hundred twenty thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
720490 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
720491 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
720492 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
720493 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
720494 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
720495 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
720496 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
720497 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
720498 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
720499 Seven hundred twenty thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
720500 Seven hundred twenty thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 720401 ถึง 720500 (Seven hundred twenty thousand four hundred and one to Seven hundred twenty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน