วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7201 ถึง 7300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7201 ถึง 7300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7201 ถึง 7300 (Seven thousand two hundred and one to Seven thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7201 Seven thousand two hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
7202 Seven thousand two hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
7203 Seven thousand two hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
7204 Seven thousand two hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
7205 Seven thousand two hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
7206 Seven thousand two hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก
7207 Seven thousand two hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
7208 Seven thousand two hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
7209 Seven thousand two hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
7210 Seven thousand two hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
7211 Seven thousand two hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7212 Seven thousand two hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
7213 Seven thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
7214 Seven thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
7215 Seven thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
7216 Seven thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
7217 Seven thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7218 Seven thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
7219 Seven thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
7220 Seven thousand two hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
7221 Seven thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7222 Seven thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7223 Seven thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7224 Seven thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7225 Seven thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7226 Seven thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7227 Seven thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7228 Seven thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7229 Seven thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7230 Seven thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
7231 Seven thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7232 Seven thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7233 Seven thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7234 Seven thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7235 Seven thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7236 Seven thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7237 Seven thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7238 Seven thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7239 Seven thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7240 Seven thousand two hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
7241 Seven thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7242 Seven thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7243 Seven thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7244 Seven thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7245 Seven thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7246 Seven thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7247 Seven thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7248 Seven thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7249 Seven thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7250 Seven thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
7251 Seven thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7252 Seven thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7253 Seven thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7254 Seven thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7255 Seven thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7256 Seven thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7257 Seven thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7258 Seven thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7259 Seven thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7260 Seven thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
7261 Seven thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7262 Seven thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7263 Seven thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7264 Seven thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7265 Seven thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7266 Seven thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
7267 Seven thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7268 Seven thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7269 Seven thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7270 Seven thousand two hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7271 Seven thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7272 Seven thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7273 Seven thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7274 Seven thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7275 Seven thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7276 Seven thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7277 Seven thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7278 Seven thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7279 Seven thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7280 Seven thousand two hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
7281 Seven thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7282 Seven thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7283 Seven thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7284 Seven thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7285 Seven thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7286 Seven thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7287 Seven thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7288 Seven thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7289 Seven thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7290 Seven thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
7291 Seven thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7292 Seven thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7293 Seven thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7294 Seven thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7295 Seven thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7296 Seven thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7297 Seven thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7298 Seven thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7299 Seven thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7300 Seven thousand three hundredเซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7201 ถึง 7300 (Seven thousand two hundred and one to Seven thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200, 8201-8300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7101-7200, 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300