วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 720001 ถึง 720100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 720001 ถึง 720100 (Seven hundred twenty thousand and one to Seven hundred twenty thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
720001 Seven hundred twenty thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง
720002 Seven hundred twenty thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สอง
720003 Seven hundred twenty thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม
720004 Seven hundred twenty thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่
720005 Seven hundred twenty thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า
720006 Seven hundred twenty thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก
720007 Seven hundred twenty thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด
720008 Seven hundred twenty thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด
720009 Seven hundred twenty thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า
720010 Seven hundred twenty thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ
720011 Seven hundred twenty thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เอ็ด
720012 Seven hundred twenty thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สอง
720013 Seven hundred twenty thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สาม
720014 Seven hundred twenty thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​สี่
720015 Seven hundred twenty thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​ห้า
720016 Seven hundred twenty thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​หก
720017 Seven hundred twenty thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เจ็ด
720018 Seven hundred twenty thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​แปด
720019 Seven hundred twenty thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สิบ​เก้า
720020 Seven hundred twenty thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ
720021 Seven hundred twenty thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
720022 Seven hundred twenty thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
720023 Seven hundred twenty thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
720024 Seven hundred twenty thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
720025 Seven hundred twenty thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
720026 Seven hundred twenty thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
720027 Seven hundred twenty thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
720028 Seven hundred twenty thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
720029 Seven hundred twenty thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
720030 Seven hundred twenty thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ
720031 Seven hundred twenty thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
720032 Seven hundred twenty thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
720033 Seven hundred twenty thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
720034 Seven hundred twenty thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
720035 Seven hundred twenty thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
720036 Seven hundred twenty thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​หก
720037 Seven hundred twenty thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
720038 Seven hundred twenty thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
720039 Seven hundred twenty thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
720040 Seven hundred twenty thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ
720041 Seven hundred twenty thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
720042 Seven hundred twenty thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
720043 Seven hundred twenty thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
720044 Seven hundred twenty thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
720045 Seven hundred twenty thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
720046 Seven hundred twenty thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​หก
720047 Seven hundred twenty thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
720048 Seven hundred twenty thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
720049 Seven hundred twenty thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
720050 Seven hundred twenty thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ
720051 Seven hundred twenty thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
720052 Seven hundred twenty thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
720053 Seven hundred twenty thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
720054 Seven hundred twenty thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
720055 Seven hundred twenty thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
720056 Seven hundred twenty thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
720057 Seven hundred twenty thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
720058 Seven hundred twenty thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
720059 Seven hundred twenty thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
720060 Seven hundred twenty thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ
720061 Seven hundred twenty thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
720062 Seven hundred twenty thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สอง
720063 Seven hundred twenty thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สาม
720064 Seven hundred twenty thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​สี่
720065 Seven hundred twenty thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
720066 Seven hundred twenty thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​หก
720067 Seven hundred twenty thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
720068 Seven hundred twenty thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​แปด
720069 Seven hundred twenty thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
720070 Seven hundred twenty thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ
720071 Seven hundred twenty thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
720072 Seven hundred twenty thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
720073 Seven hundred twenty thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
720074 Seven hundred twenty thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
720075 Seven hundred twenty thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
720076 Seven hundred twenty thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
720077 Seven hundred twenty thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
720078 Seven hundred twenty thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
720079 Seven hundred twenty thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
720080 Seven hundred twenty thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ
720081 Seven hundred twenty thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
720082 Seven hundred twenty thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
720083 Seven hundred twenty thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
720084 Seven hundred twenty thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
720085 Seven hundred twenty thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
720086 Seven hundred twenty thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​หก
720087 Seven hundred twenty thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
720088 Seven hundred twenty thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
720089 Seven hundred twenty thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
720090 Seven hundred twenty thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ
720091 Seven hundred twenty thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
720092 Seven hundred twenty thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
720093 Seven hundred twenty thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
720094 Seven hundred twenty thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
720095 Seven hundred twenty thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
720096 Seven hundred twenty thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
720097 Seven hundred twenty thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
720098 Seven hundred twenty thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
720099 Seven hundred twenty thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
720100 Seven hundred twenty thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวนที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สอง​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 720001 ถึง 720100 (Seven hundred twenty thousand and one to Seven hundred twenty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน