วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 717001 ถึง 717100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 717001 ถึง 717100 (Seven hundred seventeen thousand and one to Seven hundred seventeen thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
717001 Seven hundred seventeen thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
717002 Seven hundred seventeen thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
717003 Seven hundred seventeen thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
717004 Seven hundred seventeen thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
717005 Seven hundred seventeen thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
717006 Seven hundred seventeen thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
717007 Seven hundred seventeen thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
717008 Seven hundred seventeen thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
717009 Seven hundred seventeen thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
717010 Seven hundred seventeen thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
717011 Seven hundred seventeen thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
717012 Seven hundred seventeen thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
717013 Seven hundred seventeen thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
717014 Seven hundred seventeen thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
717015 Seven hundred seventeen thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
717016 Seven hundred seventeen thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
717017 Seven hundred seventeen thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
717018 Seven hundred seventeen thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
717019 Seven hundred seventeen thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
717020 Seven hundred seventeen thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
717021 Seven hundred seventeen thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
717022 Seven hundred seventeen thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
717023 Seven hundred seventeen thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
717024 Seven hundred seventeen thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
717025 Seven hundred seventeen thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
717026 Seven hundred seventeen thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
717027 Seven hundred seventeen thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
717028 Seven hundred seventeen thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
717029 Seven hundred seventeen thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
717030 Seven hundred seventeen thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
717031 Seven hundred seventeen thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
717032 Seven hundred seventeen thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
717033 Seven hundred seventeen thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
717034 Seven hundred seventeen thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
717035 Seven hundred seventeen thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
717036 Seven hundred seventeen thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
717037 Seven hundred seventeen thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
717038 Seven hundred seventeen thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
717039 Seven hundred seventeen thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
717040 Seven hundred seventeen thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
717041 Seven hundred seventeen thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
717042 Seven hundred seventeen thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
717043 Seven hundred seventeen thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
717044 Seven hundred seventeen thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
717045 Seven hundred seventeen thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
717046 Seven hundred seventeen thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
717047 Seven hundred seventeen thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
717048 Seven hundred seventeen thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
717049 Seven hundred seventeen thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
717050 Seven hundred seventeen thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
717051 Seven hundred seventeen thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
717052 Seven hundred seventeen thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
717053 Seven hundred seventeen thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
717054 Seven hundred seventeen thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
717055 Seven hundred seventeen thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
717056 Seven hundred seventeen thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
717057 Seven hundred seventeen thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
717058 Seven hundred seventeen thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
717059 Seven hundred seventeen thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
717060 Seven hundred seventeen thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
717061 Seven hundred seventeen thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
717062 Seven hundred seventeen thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
717063 Seven hundred seventeen thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
717064 Seven hundred seventeen thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
717065 Seven hundred seventeen thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
717066 Seven hundred seventeen thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
717067 Seven hundred seventeen thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
717068 Seven hundred seventeen thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
717069 Seven hundred seventeen thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
717070 Seven hundred seventeen thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
717071 Seven hundred seventeen thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
717072 Seven hundred seventeen thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
717073 Seven hundred seventeen thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
717074 Seven hundred seventeen thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
717075 Seven hundred seventeen thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
717076 Seven hundred seventeen thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
717077 Seven hundred seventeen thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
717078 Seven hundred seventeen thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
717079 Seven hundred seventeen thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
717080 Seven hundred seventeen thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
717081 Seven hundred seventeen thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
717082 Seven hundred seventeen thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
717083 Seven hundred seventeen thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
717084 Seven hundred seventeen thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
717085 Seven hundred seventeen thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
717086 Seven hundred seventeen thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
717087 Seven hundred seventeen thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
717088 Seven hundred seventeen thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
717089 Seven hundred seventeen thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
717090 Seven hundred seventeen thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
717091 Seven hundred seventeen thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
717092 Seven hundred seventeen thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
717093 Seven hundred seventeen thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
717094 Seven hundred seventeen thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
717095 Seven hundred seventeen thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
717096 Seven hundred seventeen thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
717097 Seven hundred seventeen thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
717098 Seven hundred seventeen thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
717099 Seven hundred seventeen thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
717100 Seven hundred seventeen thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 717001 ถึง 717100 (Seven hundred seventeen thousand and one to Seven hundred seventeen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน