วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 715001 ถึง 715100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 715001 ถึง 715100 (Seven hundred fifteen thousand and one to Seven hundred fifteen thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
715001 Seven hundred fifteen thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
715002 Seven hundred fifteen thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
715003 Seven hundred fifteen thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
715004 Seven hundred fifteen thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
715005 Seven hundred fifteen thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
715006 Seven hundred fifteen thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก
715007 Seven hundred fifteen thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
715008 Seven hundred fifteen thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
715009 Seven hundred fifteen thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
715010 Seven hundred fifteen thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
715011 Seven hundred fifteen thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
715012 Seven hundred fifteen thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
715013 Seven hundred fifteen thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
715014 Seven hundred fifteen thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
715015 Seven hundred fifteen thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
715016 Seven hundred fifteen thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
715017 Seven hundred fifteen thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
715018 Seven hundred fifteen thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
715019 Seven hundred fifteen thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
715020 Seven hundred fifteen thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
715021 Seven hundred fifteen thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
715022 Seven hundred fifteen thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
715023 Seven hundred fifteen thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
715024 Seven hundred fifteen thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
715025 Seven hundred fifteen thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
715026 Seven hundred fifteen thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
715027 Seven hundred fifteen thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
715028 Seven hundred fifteen thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
715029 Seven hundred fifteen thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
715030 Seven hundred fifteen thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
715031 Seven hundred fifteen thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
715032 Seven hundred fifteen thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
715033 Seven hundred fifteen thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
715034 Seven hundred fifteen thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
715035 Seven hundred fifteen thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
715036 Seven hundred fifteen thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
715037 Seven hundred fifteen thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
715038 Seven hundred fifteen thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
715039 Seven hundred fifteen thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
715040 Seven hundred fifteen thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
715041 Seven hundred fifteen thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
715042 Seven hundred fifteen thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
715043 Seven hundred fifteen thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
715044 Seven hundred fifteen thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
715045 Seven hundred fifteen thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
715046 Seven hundred fifteen thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
715047 Seven hundred fifteen thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
715048 Seven hundred fifteen thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
715049 Seven hundred fifteen thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
715050 Seven hundred fifteen thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
715051 Seven hundred fifteen thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
715052 Seven hundred fifteen thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
715053 Seven hundred fifteen thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
715054 Seven hundred fifteen thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
715055 Seven hundred fifteen thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
715056 Seven hundred fifteen thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
715057 Seven hundred fifteen thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
715058 Seven hundred fifteen thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
715059 Seven hundred fifteen thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
715060 Seven hundred fifteen thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
715061 Seven hundred fifteen thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
715062 Seven hundred fifteen thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
715063 Seven hundred fifteen thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
715064 Seven hundred fifteen thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
715065 Seven hundred fifteen thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
715066 Seven hundred fifteen thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
715067 Seven hundred fifteen thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
715068 Seven hundred fifteen thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
715069 Seven hundred fifteen thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
715070 Seven hundred fifteen thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
715071 Seven hundred fifteen thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
715072 Seven hundred fifteen thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
715073 Seven hundred fifteen thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
715074 Seven hundred fifteen thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
715075 Seven hundred fifteen thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
715076 Seven hundred fifteen thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
715077 Seven hundred fifteen thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
715078 Seven hundred fifteen thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
715079 Seven hundred fifteen thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
715080 Seven hundred fifteen thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
715081 Seven hundred fifteen thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
715082 Seven hundred fifteen thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
715083 Seven hundred fifteen thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
715084 Seven hundred fifteen thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
715085 Seven hundred fifteen thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
715086 Seven hundred fifteen thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
715087 Seven hundred fifteen thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
715088 Seven hundred fifteen thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
715089 Seven hundred fifteen thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
715090 Seven hundred fifteen thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
715091 Seven hundred fifteen thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
715092 Seven hundred fifteen thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
715093 Seven hundred fifteen thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
715094 Seven hundred fifteen thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
715095 Seven hundred fifteen thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
715096 Seven hundred fifteen thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
715097 Seven hundred fifteen thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
715098 Seven hundred fifteen thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
715099 Seven hundred fifteen thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
715100 Seven hundred fifteen thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 715001 ถึง 715100 (Seven hundred fifteen thousand and one to Seven hundred fifteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน