วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 713801 ถึง 713900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 713801 ถึง 713900 (Seven hundred thirteen thousand eight hundred and one to Seven hundred thirteen thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
713801 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
713802 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
713803 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
713804 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
713805 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
713806 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
713807 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
713808 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
713809 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
713810 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
713811 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
713812 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
713813 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
713814 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
713815 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
713816 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
713817 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
713818 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
713819 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
713820 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
713821 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
713822 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
713823 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
713824 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
713825 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
713826 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
713827 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
713828 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
713829 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
713830 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
713831 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
713832 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
713833 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
713834 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
713835 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
713836 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
713837 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
713838 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
713839 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
713840 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
713841 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
713842 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
713843 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
713844 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
713845 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
713846 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
713847 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
713848 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
713849 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
713850 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
713851 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
713852 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
713853 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
713854 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
713855 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
713856 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
713857 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
713858 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
713859 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
713860 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
713861 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
713862 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
713863 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
713864 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
713865 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
713866 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
713867 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
713868 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
713869 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
713870 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
713871 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
713872 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
713873 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
713874 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
713875 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
713876 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
713877 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
713878 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
713879 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
713880 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
713881 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
713882 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
713883 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
713884 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
713885 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
713886 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
713887 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
713888 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
713889 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
713890 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
713891 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
713892 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
713893 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
713894 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
713895 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
713896 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
713897 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
713898 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
713899 Seven hundred thirteen thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
713900 Seven hundred thirteen thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 713801 ถึง 713900 (Seven hundred thirteen thousand eight hundred and one to Seven hundred thirteen thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน