วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 713001 ถึง 713100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 713001 ถึง 713100 (Seven hundred thirteen thousand and one to Seven hundred thirteen thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
713001 Seven hundred thirteen thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
713002 Seven hundred thirteen thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สอง
713003 Seven hundred thirteen thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม
713004 Seven hundred thirteen thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่
713005 Seven hundred thirteen thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
713006 Seven hundred thirteen thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก
713007 Seven hundred thirteen thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
713008 Seven hundred thirteen thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด
713009 Seven hundred thirteen thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
713010 Seven hundred thirteen thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
713011 Seven hundred thirteen thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
713012 Seven hundred thirteen thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
713013 Seven hundred thirteen thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
713014 Seven hundred thirteen thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
713015 Seven hundred thirteen thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
713016 Seven hundred thirteen thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
713017 Seven hundred thirteen thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
713018 Seven hundred thirteen thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
713019 Seven hundred thirteen thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
713020 Seven hundred thirteen thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
713021 Seven hundred thirteen thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
713022 Seven hundred thirteen thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
713023 Seven hundred thirteen thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
713024 Seven hundred thirteen thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
713025 Seven hundred thirteen thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
713026 Seven hundred thirteen thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
713027 Seven hundred thirteen thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
713028 Seven hundred thirteen thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
713029 Seven hundred thirteen thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
713030 Seven hundred thirteen thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
713031 Seven hundred thirteen thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
713032 Seven hundred thirteen thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
713033 Seven hundred thirteen thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
713034 Seven hundred thirteen thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
713035 Seven hundred thirteen thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
713036 Seven hundred thirteen thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
713037 Seven hundred thirteen thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
713038 Seven hundred thirteen thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
713039 Seven hundred thirteen thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
713040 Seven hundred thirteen thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
713041 Seven hundred thirteen thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
713042 Seven hundred thirteen thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
713043 Seven hundred thirteen thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
713044 Seven hundred thirteen thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
713045 Seven hundred thirteen thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
713046 Seven hundred thirteen thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
713047 Seven hundred thirteen thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
713048 Seven hundred thirteen thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
713049 Seven hundred thirteen thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
713050 Seven hundred thirteen thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
713051 Seven hundred thirteen thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
713052 Seven hundred thirteen thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
713053 Seven hundred thirteen thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
713054 Seven hundred thirteen thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
713055 Seven hundred thirteen thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
713056 Seven hundred thirteen thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
713057 Seven hundred thirteen thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
713058 Seven hundred thirteen thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
713059 Seven hundred thirteen thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
713060 Seven hundred thirteen thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
713061 Seven hundred thirteen thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
713062 Seven hundred thirteen thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
713063 Seven hundred thirteen thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
713064 Seven hundred thirteen thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
713065 Seven hundred thirteen thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
713066 Seven hundred thirteen thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
713067 Seven hundred thirteen thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
713068 Seven hundred thirteen thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
713069 Seven hundred thirteen thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
713070 Seven hundred thirteen thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
713071 Seven hundred thirteen thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
713072 Seven hundred thirteen thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
713073 Seven hundred thirteen thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
713074 Seven hundred thirteen thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
713075 Seven hundred thirteen thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
713076 Seven hundred thirteen thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
713077 Seven hundred thirteen thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
713078 Seven hundred thirteen thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
713079 Seven hundred thirteen thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
713080 Seven hundred thirteen thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
713081 Seven hundred thirteen thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
713082 Seven hundred thirteen thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
713083 Seven hundred thirteen thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
713084 Seven hundred thirteen thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
713085 Seven hundred thirteen thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
713086 Seven hundred thirteen thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
713087 Seven hundred thirteen thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
713088 Seven hundred thirteen thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
713089 Seven hundred thirteen thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
713090 Seven hundred thirteen thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
713091 Seven hundred thirteen thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
713092 Seven hundred thirteen thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
713093 Seven hundred thirteen thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
713094 Seven hundred thirteen thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
713095 Seven hundred thirteen thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
713096 Seven hundred thirteen thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
713097 Seven hundred thirteen thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
713098 Seven hundred thirteen thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
713099 Seven hundred thirteen thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
713100 Seven hundred thirteen thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เธอทีน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 713001 ถึง 713100 (Seven hundred thirteen thousand and one to Seven hundred thirteen thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน