วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 712001 ถึง 712100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 712001 ถึง 712100 (Seven hundred twelve thousand and one to Seven hundred twelve thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
712001 Seven hundred twelve thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
712002 Seven hundred twelve thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สอง
712003 Seven hundred twelve thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม
712004 Seven hundred twelve thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่
712005 Seven hundred twelve thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
712006 Seven hundred twelve thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก
712007 Seven hundred twelve thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
712008 Seven hundred twelve thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด
712009 Seven hundred twelve thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
712010 Seven hundred twelve thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
712011 Seven hundred twelve thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
712012 Seven hundred twelve thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
712013 Seven hundred twelve thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
712014 Seven hundred twelve thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
712015 Seven hundred twelve thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
712016 Seven hundred twelve thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
712017 Seven hundred twelve thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
712018 Seven hundred twelve thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
712019 Seven hundred twelve thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
712020 Seven hundred twelve thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
712021 Seven hundred twelve thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
712022 Seven hundred twelve thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
712023 Seven hundred twelve thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
712024 Seven hundred twelve thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
712025 Seven hundred twelve thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
712026 Seven hundred twelve thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
712027 Seven hundred twelve thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
712028 Seven hundred twelve thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
712029 Seven hundred twelve thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
712030 Seven hundred twelve thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
712031 Seven hundred twelve thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
712032 Seven hundred twelve thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
712033 Seven hundred twelve thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
712034 Seven hundred twelve thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
712035 Seven hundred twelve thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
712036 Seven hundred twelve thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
712037 Seven hundred twelve thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
712038 Seven hundred twelve thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
712039 Seven hundred twelve thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
712040 Seven hundred twelve thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
712041 Seven hundred twelve thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
712042 Seven hundred twelve thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
712043 Seven hundred twelve thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
712044 Seven hundred twelve thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
712045 Seven hundred twelve thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
712046 Seven hundred twelve thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
712047 Seven hundred twelve thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
712048 Seven hundred twelve thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
712049 Seven hundred twelve thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
712050 Seven hundred twelve thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
712051 Seven hundred twelve thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
712052 Seven hundred twelve thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
712053 Seven hundred twelve thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
712054 Seven hundred twelve thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
712055 Seven hundred twelve thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
712056 Seven hundred twelve thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
712057 Seven hundred twelve thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
712058 Seven hundred twelve thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
712059 Seven hundred twelve thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
712060 Seven hundred twelve thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
712061 Seven hundred twelve thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
712062 Seven hundred twelve thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
712063 Seven hundred twelve thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
712064 Seven hundred twelve thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
712065 Seven hundred twelve thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
712066 Seven hundred twelve thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
712067 Seven hundred twelve thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
712068 Seven hundred twelve thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
712069 Seven hundred twelve thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
712070 Seven hundred twelve thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
712071 Seven hundred twelve thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
712072 Seven hundred twelve thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
712073 Seven hundred twelve thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
712074 Seven hundred twelve thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
712075 Seven hundred twelve thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
712076 Seven hundred twelve thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
712077 Seven hundred twelve thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
712078 Seven hundred twelve thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
712079 Seven hundred twelve thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
712080 Seven hundred twelve thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
712081 Seven hundred twelve thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
712082 Seven hundred twelve thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
712083 Seven hundred twelve thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
712084 Seven hundred twelve thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
712085 Seven hundred twelve thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
712086 Seven hundred twelve thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
712087 Seven hundred twelve thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
712088 Seven hundred twelve thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
712089 Seven hundred twelve thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
712090 Seven hundred twelve thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
712091 Seven hundred twelve thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
712092 Seven hundred twelve thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
712093 Seven hundred twelve thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
712094 Seven hundred twelve thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
712095 Seven hundred twelve thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
712096 Seven hundred twelve thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
712097 Seven hundred twelve thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
712098 Seven hundred twelve thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
712099 Seven hundred twelve thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
712100 Seven hundred twelve thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ทเวลฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 712001 ถึง 712100 (Seven hundred twelve thousand and one to Seven hundred twelve thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน