วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 710301 ถึง 710400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 710301 ถึง 710400 (Seven hundred ten thousand three hundred and one to Seven hundred ten thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
710301 Seven hundred ten thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
710302 Seven hundred ten thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
710303 Seven hundred ten thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
710304 Seven hundred ten thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
710305 Seven hundred ten thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
710306 Seven hundred ten thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
710307 Seven hundred ten thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
710308 Seven hundred ten thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
710309 Seven hundred ten thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
710310 Seven hundred ten thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
710311 Seven hundred ten thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
710312 Seven hundred ten thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
710313 Seven hundred ten thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
710314 Seven hundred ten thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
710315 Seven hundred ten thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
710316 Seven hundred ten thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
710317 Seven hundred ten thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
710318 Seven hundred ten thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
710319 Seven hundred ten thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
710320 Seven hundred ten thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
710321 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
710322 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
710323 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
710324 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
710325 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
710326 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
710327 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
710328 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
710329 Seven hundred ten thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
710330 Seven hundred ten thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
710331 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
710332 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
710333 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
710334 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
710335 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
710336 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
710337 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
710338 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
710339 Seven hundred ten thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
710340 Seven hundred ten thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
710341 Seven hundred ten thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
710342 Seven hundred ten thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
710343 Seven hundred ten thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
710344 Seven hundred ten thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
710345 Seven hundred ten thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
710346 Seven hundred ten thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
710347 Seven hundred ten thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
710348 Seven hundred ten thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
710349 Seven hundred ten thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
710350 Seven hundred ten thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
710351 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
710352 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
710353 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
710354 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
710355 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
710356 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
710357 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
710358 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
710359 Seven hundred ten thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
710360 Seven hundred ten thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
710361 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
710362 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
710363 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
710364 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
710365 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
710366 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
710367 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
710368 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
710369 Seven hundred ten thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
710370 Seven hundred ten thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
710371 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
710372 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
710373 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
710374 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
710375 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
710376 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
710377 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
710378 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
710379 Seven hundred ten thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
710380 Seven hundred ten thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
710381 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
710382 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
710383 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
710384 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
710385 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
710386 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
710387 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
710388 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
710389 Seven hundred ten thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
710390 Seven hundred ten thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
710391 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
710392 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
710393 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
710394 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
710395 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
710396 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
710397 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
710398 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
710399 Seven hundred ten thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
710400 Seven hundred ten thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 710301 ถึง 710400 (Seven hundred ten thousand three hundred and one to Seven hundred ten thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน