วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 710201 ถึง 710300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 710201 ถึง 710300 (Seven hundred ten thousand two hundred and one to Seven hundred ten thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
710201 Seven hundred ten thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หนึ่ง
710202 Seven hundred ten thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สอง
710203 Seven hundred ten thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม
710204 Seven hundred ten thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่
710205 Seven hundred ten thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า
710206 Seven hundred ten thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก
710207 Seven hundred ten thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด
710208 Seven hundred ten thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด
710209 Seven hundred ten thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า
710210 Seven hundred ten thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ
710211 Seven hundred ten thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
710212 Seven hundred ten thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
710213 Seven hundred ten thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
710214 Seven hundred ten thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
710215 Seven hundred ten thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
710216 Seven hundred ten thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​หก
710217 Seven hundred ten thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
710218 Seven hundred ten thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
710219 Seven hundred ten thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
710220 Seven hundred ten thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
710221 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
710222 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
710223 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
710224 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
710225 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
710226 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
710227 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
710228 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
710229 Seven hundred ten thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
710230 Seven hundred ten thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
710231 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
710232 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
710233 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
710234 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
710235 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
710236 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
710237 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
710238 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
710239 Seven hundred ten thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
710240 Seven hundred ten thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
710241 Seven hundred ten thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
710242 Seven hundred ten thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
710243 Seven hundred ten thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
710244 Seven hundred ten thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
710245 Seven hundred ten thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
710246 Seven hundred ten thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
710247 Seven hundred ten thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
710248 Seven hundred ten thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
710249 Seven hundred ten thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
710250 Seven hundred ten thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
710251 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
710252 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
710253 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
710254 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
710255 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
710256 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
710257 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
710258 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
710259 Seven hundred ten thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
710260 Seven hundred ten thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ
710261 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
710262 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
710263 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
710264 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
710265 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
710266 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
710267 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
710268 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
710269 Seven hundred ten thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
710270 Seven hundred ten thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
710271 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
710272 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
710273 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
710274 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
710275 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
710276 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
710277 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
710278 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
710279 Seven hundred ten thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
710280 Seven hundred ten thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
710281 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
710282 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
710283 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
710284 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
710285 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
710286 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
710287 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
710288 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
710289 Seven hundred ten thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
710290 Seven hundred ten thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
710291 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
710292 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
710293 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
710294 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
710295 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
710296 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
710297 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
710298 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
710299 Seven hundred ten thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
710300 Seven hundred ten thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เทน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หนึ่ง​หมื่น​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 710201 ถึง 710300 (Seven hundred ten thousand two hundred and one to Seven hundred ten thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน