วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7101 ถึง 7200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 7101 ถึง 7200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7101 ถึง 7200 (Seven thousand one hundred and one to Seven thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
7101 Seven thousand one hundred and oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
7102 Seven thousand one hundred and twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
7103 Seven thousand one hundred and threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
7104 Seven thousand one hundred and fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
7105 Seven thousand one hundred and fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
7106 Seven thousand one hundred and sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
7107 Seven thousand one hundred and sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
7108 Seven thousand one hundred and eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
7109 Seven thousand one hundred and nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
7110 Seven thousand one hundred and tenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
7111 Seven thousand one hundred and elevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
7112 Seven thousand one hundred and twelveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
7113 Seven thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
7114 Seven thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
7115 Seven thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
7116 Seven thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
7117 Seven thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
7118 Seven thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
7119 Seven thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
7120 Seven thousand one hundred and twentyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
7121 Seven thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
7122 Seven thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
7123 Seven thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
7124 Seven thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
7125 Seven thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
7126 Seven thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
7127 Seven thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
7128 Seven thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
7129 Seven thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
7130 Seven thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
7131 Seven thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
7132 Seven thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
7133 Seven thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
7134 Seven thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
7135 Seven thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
7136 Seven thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
7137 Seven thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
7138 Seven thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
7139 Seven thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
7140 Seven thousand one hundred and fortyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
7141 Seven thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
7142 Seven thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
7143 Seven thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
7144 Seven thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
7145 Seven thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
7146 Seven thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
7147 Seven thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
7148 Seven thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
7149 Seven thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
7150 Seven thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
7151 Seven thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
7152 Seven thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
7153 Seven thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
7154 Seven thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
7155 Seven thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
7156 Seven thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
7157 Seven thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
7158 Seven thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
7159 Seven thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
7160 Seven thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
7161 Seven thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
7162 Seven thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
7163 Seven thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
7164 Seven thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
7165 Seven thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
7166 Seven thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
7167 Seven thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
7168 Seven thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
7169 Seven thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
7170 Seven thousand one hundred and seventyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
7171 Seven thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
7172 Seven thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
7173 Seven thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
7174 Seven thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
7175 Seven thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
7176 Seven thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
7177 Seven thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
7178 Seven thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
7179 Seven thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
7180 Seven thousand one hundred and eightyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
7181 Seven thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
7182 Seven thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
7183 Seven thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
7184 Seven thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
7185 Seven thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
7186 Seven thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
7187 Seven thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
7188 Seven thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
7189 Seven thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
7190 Seven thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
7191 Seven thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
7192 Seven thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
7193 Seven thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
7194 Seven thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
7195 Seven thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
7196 Seven thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
7197 Seven thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
7198 Seven thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
7199 Seven thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
7200 Seven thousand two hundredเซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 7101 ถึง 7200 (Seven thousand one hundred and one to Seven thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 7201-7300, 7301-7400, 7401-7500, 7501-7600, 7601-7700, 7701-7800, 7801-7900, 7901-8000, 8001-8100, 8101-8200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 7001-7100, 6901-7000, 6801-6900, 6701-6800, 6601-6700, 6501-6600, 6401-6500, 6301-6400, 6201-6300, 6101-6200