วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709601 ถึง 709700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709601 ถึง 709700 (Seven hundred nine thousand six hundred and one to Seven hundred nine thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709601 Seven hundred nine thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
709602 Seven hundred nine thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
709603 Seven hundred nine thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
709604 Seven hundred nine thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
709605 Seven hundred nine thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
709606 Seven hundred nine thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
709607 Seven hundred nine thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
709608 Seven hundred nine thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
709609 Seven hundred nine thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
709610 Seven hundred nine thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
709611 Seven hundred nine thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709612 Seven hundred nine thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
709613 Seven hundred nine thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
709614 Seven hundred nine thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
709615 Seven hundred nine thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
709616 Seven hundred nine thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
709617 Seven hundred nine thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709618 Seven hundred nine thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
709619 Seven hundred nine thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
709620 Seven hundred nine thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
709621 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709622 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709623 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709624 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709625 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709626 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709627 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709628 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709629 Seven hundred nine thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709630 Seven hundred nine thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
709631 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709632 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709633 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709634 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709635 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709636 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709637 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709638 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709639 Seven hundred nine thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709640 Seven hundred nine thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
709641 Seven hundred nine thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709642 Seven hundred nine thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709643 Seven hundred nine thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709644 Seven hundred nine thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709645 Seven hundred nine thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709646 Seven hundred nine thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709647 Seven hundred nine thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709648 Seven hundred nine thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709649 Seven hundred nine thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709650 Seven hundred nine thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
709651 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709652 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709653 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709654 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709655 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709656 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709657 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709658 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709659 Seven hundred nine thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709660 Seven hundred nine thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
709661 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709662 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709663 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709664 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709665 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709666 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
709667 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709668 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709669 Seven hundred nine thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709670 Seven hundred nine thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709671 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709672 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709673 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709674 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709675 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709676 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709677 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709678 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709679 Seven hundred nine thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709680 Seven hundred nine thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
709681 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709682 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709683 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709684 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709685 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709686 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709687 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709688 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709689 Seven hundred nine thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709690 Seven hundred nine thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
709691 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709692 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709693 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709694 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709695 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709696 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709697 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709698 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709699 Seven hundred nine thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709700 Seven hundred nine thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709601 ถึง 709700 (Seven hundred nine thousand six hundred and one to Seven hundred nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน