วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709501 ถึง 709600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709501 ถึง 709600 (Seven hundred nine thousand five hundred and one to Seven hundred nine thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709501 Seven hundred nine thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
709502 Seven hundred nine thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
709503 Seven hundred nine thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
709504 Seven hundred nine thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
709505 Seven hundred nine thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
709506 Seven hundred nine thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
709507 Seven hundred nine thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
709508 Seven hundred nine thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
709509 Seven hundred nine thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
709510 Seven hundred nine thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
709511 Seven hundred nine thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709512 Seven hundred nine thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
709513 Seven hundred nine thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
709514 Seven hundred nine thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
709515 Seven hundred nine thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
709516 Seven hundred nine thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
709517 Seven hundred nine thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709518 Seven hundred nine thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
709519 Seven hundred nine thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
709520 Seven hundred nine thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
709521 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709522 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709523 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709524 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709525 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709526 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709527 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709528 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709529 Seven hundred nine thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709530 Seven hundred nine thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
709531 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709532 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709533 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709534 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709535 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709536 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709537 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709538 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709539 Seven hundred nine thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709540 Seven hundred nine thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
709541 Seven hundred nine thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709542 Seven hundred nine thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709543 Seven hundred nine thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709544 Seven hundred nine thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709545 Seven hundred nine thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709546 Seven hundred nine thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709547 Seven hundred nine thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709548 Seven hundred nine thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709549 Seven hundred nine thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709550 Seven hundred nine thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
709551 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709552 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709553 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709554 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709555 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709556 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709557 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709558 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709559 Seven hundred nine thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709560 Seven hundred nine thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
709561 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709562 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709563 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709564 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709565 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709566 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
709567 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709568 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709569 Seven hundred nine thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709570 Seven hundred nine thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709571 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709572 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709573 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709574 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709575 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709576 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709577 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709578 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709579 Seven hundred nine thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709580 Seven hundred nine thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
709581 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709582 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709583 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709584 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709585 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709586 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709587 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709588 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709589 Seven hundred nine thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709590 Seven hundred nine thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
709591 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709592 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709593 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709594 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709595 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709596 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709597 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709598 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709599 Seven hundred nine thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709600 Seven hundred nine thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709501 ถึง 709600 (Seven hundred nine thousand five hundred and one to Seven hundred nine thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน