วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709401 ถึง 709500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709401 ถึง 709500 (Seven hundred nine thousand four hundred and one to Seven hundred nine thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709401 Seven hundred nine thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
709402 Seven hundred nine thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
709403 Seven hundred nine thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
709404 Seven hundred nine thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
709405 Seven hundred nine thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
709406 Seven hundred nine thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
709407 Seven hundred nine thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
709408 Seven hundred nine thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
709409 Seven hundred nine thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
709410 Seven hundred nine thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
709411 Seven hundred nine thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709412 Seven hundred nine thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
709413 Seven hundred nine thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
709414 Seven hundred nine thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
709415 Seven hundred nine thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
709416 Seven hundred nine thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
709417 Seven hundred nine thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709418 Seven hundred nine thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
709419 Seven hundred nine thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
709420 Seven hundred nine thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
709421 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709422 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709423 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709424 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709425 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709426 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709427 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709428 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709429 Seven hundred nine thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709430 Seven hundred nine thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
709431 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709432 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709433 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709434 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709435 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709436 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709437 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709438 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709439 Seven hundred nine thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709440 Seven hundred nine thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
709441 Seven hundred nine thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709442 Seven hundred nine thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709443 Seven hundred nine thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709444 Seven hundred nine thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709445 Seven hundred nine thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709446 Seven hundred nine thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709447 Seven hundred nine thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709448 Seven hundred nine thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709449 Seven hundred nine thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709450 Seven hundred nine thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
709451 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709452 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709453 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709454 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709455 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709456 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709457 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709458 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709459 Seven hundred nine thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709460 Seven hundred nine thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
709461 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709462 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709463 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709464 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709465 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709466 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
709467 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709468 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709469 Seven hundred nine thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709470 Seven hundred nine thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709471 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709472 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709473 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709474 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709475 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709476 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709477 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709478 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709479 Seven hundred nine thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709480 Seven hundred nine thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
709481 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709482 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709483 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709484 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709485 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709486 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709487 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709488 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709489 Seven hundred nine thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709490 Seven hundred nine thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
709491 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709492 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709493 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709494 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709495 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709496 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709497 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709498 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709499 Seven hundred nine thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709500 Seven hundred nine thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709401 ถึง 709500 (Seven hundred nine thousand four hundred and one to Seven hundred nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน