วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709301 ถึง 709400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709301 ถึง 709400 (Seven hundred nine thousand three hundred and one to Seven hundred nine thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709301 Seven hundred nine thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
709302 Seven hundred nine thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
709303 Seven hundred nine thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
709304 Seven hundred nine thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
709305 Seven hundred nine thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
709306 Seven hundred nine thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
709307 Seven hundred nine thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
709308 Seven hundred nine thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
709309 Seven hundred nine thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
709310 Seven hundred nine thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
709311 Seven hundred nine thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709312 Seven hundred nine thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
709313 Seven hundred nine thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
709314 Seven hundred nine thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
709315 Seven hundred nine thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
709316 Seven hundred nine thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
709317 Seven hundred nine thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709318 Seven hundred nine thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
709319 Seven hundred nine thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
709320 Seven hundred nine thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
709321 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709322 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709323 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709324 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709325 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709326 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709327 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709328 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709329 Seven hundred nine thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709330 Seven hundred nine thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
709331 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709332 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709333 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709334 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709335 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709336 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709337 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709338 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709339 Seven hundred nine thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709340 Seven hundred nine thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
709341 Seven hundred nine thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709342 Seven hundred nine thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709343 Seven hundred nine thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709344 Seven hundred nine thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709345 Seven hundred nine thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709346 Seven hundred nine thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709347 Seven hundred nine thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709348 Seven hundred nine thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709349 Seven hundred nine thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709350 Seven hundred nine thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
709351 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709352 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709353 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709354 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709355 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709356 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709357 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709358 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709359 Seven hundred nine thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709360 Seven hundred nine thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
709361 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709362 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709363 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709364 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709365 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709366 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
709367 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709368 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709369 Seven hundred nine thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709370 Seven hundred nine thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709371 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709372 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709373 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709374 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709375 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709376 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709377 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709378 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709379 Seven hundred nine thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709380 Seven hundred nine thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
709381 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709382 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709383 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709384 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709385 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709386 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709387 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709388 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709389 Seven hundred nine thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709390 Seven hundred nine thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
709391 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709392 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709393 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709394 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709395 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709396 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709397 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709398 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709399 Seven hundred nine thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709400 Seven hundred nine thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709301 ถึง 709400 (Seven hundred nine thousand three hundred and one to Seven hundred nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน