วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 709201 ถึง 709300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709201 ถึง 709300 (Seven hundred nine thousand two hundred and one to Seven hundred nine thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
709201 Seven hundred nine thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
709202 Seven hundred nine thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
709203 Seven hundred nine thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
709204 Seven hundred nine thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
709205 Seven hundred nine thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
709206 Seven hundred nine thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
709207 Seven hundred nine thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
709208 Seven hundred nine thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
709209 Seven hundred nine thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
709210 Seven hundred nine thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
709211 Seven hundred nine thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
709212 Seven hundred nine thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
709213 Seven hundred nine thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
709214 Seven hundred nine thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
709215 Seven hundred nine thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
709216 Seven hundred nine thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
709217 Seven hundred nine thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
709218 Seven hundred nine thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
709219 Seven hundred nine thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
709220 Seven hundred nine thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
709221 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
709222 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
709223 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
709224 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
709225 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
709226 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
709227 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
709228 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
709229 Seven hundred nine thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
709230 Seven hundred nine thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
709231 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
709232 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
709233 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
709234 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
709235 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
709236 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
709237 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
709238 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
709239 Seven hundred nine thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
709240 Seven hundred nine thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
709241 Seven hundred nine thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
709242 Seven hundred nine thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
709243 Seven hundred nine thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
709244 Seven hundred nine thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
709245 Seven hundred nine thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
709246 Seven hundred nine thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
709247 Seven hundred nine thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
709248 Seven hundred nine thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
709249 Seven hundred nine thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
709250 Seven hundred nine thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
709251 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
709252 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
709253 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
709254 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
709255 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
709256 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
709257 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
709258 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
709259 Seven hundred nine thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
709260 Seven hundred nine thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
709261 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
709262 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
709263 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
709264 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
709265 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
709266 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
709267 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
709268 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
709269 Seven hundred nine thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
709270 Seven hundred nine thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
709271 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
709272 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
709273 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
709274 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
709275 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
709276 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
709277 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
709278 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
709279 Seven hundred nine thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
709280 Seven hundred nine thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
709281 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
709282 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
709283 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
709284 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
709285 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
709286 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
709287 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
709288 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
709289 Seven hundred nine thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
709290 Seven hundred nine thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
709291 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
709292 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
709293 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
709294 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
709295 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
709296 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
709297 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
709298 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
709299 Seven hundred nine thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709300 Seven hundred nine thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 709201 ถึง 709300 (Seven hundred nine thousand two hundred and one to Seven hundred nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน