วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 708901 ถึง 709000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708901 ถึง 709000 (Seven hundred eight thousand nine hundred and one to Seven hundred nine thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
708901 Seven hundred eight thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
708902 Seven hundred eight thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
708903 Seven hundred eight thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
708904 Seven hundred eight thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
708905 Seven hundred eight thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
708906 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
708907 Seven hundred eight thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
708908 Seven hundred eight thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
708909 Seven hundred eight thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
708910 Seven hundred eight thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
708911 Seven hundred eight thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
708912 Seven hundred eight thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
708913 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
708914 Seven hundred eight thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
708915 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
708916 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
708917 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
708918 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
708919 Seven hundred eight thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
708920 Seven hundred eight thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
708921 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
708922 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
708923 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
708924 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
708925 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
708926 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
708927 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
708928 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
708929 Seven hundred eight thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
708930 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
708931 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
708932 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
708933 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
708934 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
708935 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
708936 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
708937 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
708938 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
708939 Seven hundred eight thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
708940 Seven hundred eight thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
708941 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
708942 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
708943 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
708944 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
708945 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
708946 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
708947 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
708948 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
708949 Seven hundred eight thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
708950 Seven hundred eight thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
708951 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
708952 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
708953 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
708954 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
708955 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
708956 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
708957 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
708958 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
708959 Seven hundred eight thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
708960 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
708961 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
708962 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
708963 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
708964 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
708965 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
708966 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
708967 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
708968 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
708969 Seven hundred eight thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
708970 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
708971 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
708972 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
708973 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
708974 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
708975 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
708976 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
708977 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
708978 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
708979 Seven hundred eight thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
708980 Seven hundred eight thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
708981 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
708982 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
708983 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
708984 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
708985 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
708986 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
708987 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
708988 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
708989 Seven hundred eight thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
708990 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
708991 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
708992 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
708993 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
708994 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
708995 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
708996 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
708997 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
708998 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
708999 Seven hundred eight thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
709000 Seven hundred nine thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708901 ถึง 709000 (Seven hundred eight thousand nine hundred and one to Seven hundred nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน