วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 708401 ถึง 708500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708401 ถึง 708500 (Seven hundred eight thousand four hundred and one to Seven hundred eight thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
708401 Seven hundred eight thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
708402 Seven hundred eight thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
708403 Seven hundred eight thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
708404 Seven hundred eight thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
708405 Seven hundred eight thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
708406 Seven hundred eight thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
708407 Seven hundred eight thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
708408 Seven hundred eight thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
708409 Seven hundred eight thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
708410 Seven hundred eight thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
708411 Seven hundred eight thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
708412 Seven hundred eight thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
708413 Seven hundred eight thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
708414 Seven hundred eight thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
708415 Seven hundred eight thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
708416 Seven hundred eight thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
708417 Seven hundred eight thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
708418 Seven hundred eight thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
708419 Seven hundred eight thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
708420 Seven hundred eight thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
708421 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
708422 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
708423 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
708424 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
708425 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
708426 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
708427 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
708428 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
708429 Seven hundred eight thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
708430 Seven hundred eight thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
708431 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
708432 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
708433 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
708434 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
708435 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
708436 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
708437 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
708438 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
708439 Seven hundred eight thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
708440 Seven hundred eight thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
708441 Seven hundred eight thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
708442 Seven hundred eight thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
708443 Seven hundred eight thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
708444 Seven hundred eight thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
708445 Seven hundred eight thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
708446 Seven hundred eight thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
708447 Seven hundred eight thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
708448 Seven hundred eight thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
708449 Seven hundred eight thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
708450 Seven hundred eight thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
708451 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
708452 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
708453 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
708454 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
708455 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
708456 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
708457 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
708458 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
708459 Seven hundred eight thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
708460 Seven hundred eight thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
708461 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
708462 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
708463 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
708464 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
708465 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
708466 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
708467 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
708468 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
708469 Seven hundred eight thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
708470 Seven hundred eight thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
708471 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
708472 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
708473 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
708474 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
708475 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
708476 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
708477 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
708478 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
708479 Seven hundred eight thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
708480 Seven hundred eight thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
708481 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
708482 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
708483 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
708484 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
708485 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
708486 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
708487 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
708488 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
708489 Seven hundred eight thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
708490 Seven hundred eight thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
708491 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
708492 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
708493 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
708494 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
708495 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
708496 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
708497 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
708498 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
708499 Seven hundred eight thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
708500 Seven hundred eight thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708401 ถึง 708500 (Seven hundred eight thousand four hundred and one to Seven hundred eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน