วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 708001 ถึง 708100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708001 ถึง 708100 (Seven hundred eight thousand and one to Seven hundred eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
708001 Seven hundred eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง
708002 Seven hundred eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สอง
708003 Seven hundred eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม
708004 Seven hundred eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่
708005 Seven hundred eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า
708006 Seven hundred eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก
708007 Seven hundred eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด
708008 Seven hundred eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด
708009 Seven hundred eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า
708010 Seven hundred eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ
708011 Seven hundred eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
708012 Seven hundred eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​สอง
708013 Seven hundred eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​สาม
708014 Seven hundred eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​สี่
708015 Seven hundred eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​ห้า
708016 Seven hundred eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​หก
708017 Seven hundred eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
708018 Seven hundred eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​แปด
708019 Seven hundred eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สิบ​เก้า
708020 Seven hundred eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ
708021 Seven hundred eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
708022 Seven hundred eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
708023 Seven hundred eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
708024 Seven hundred eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
708025 Seven hundred eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
708026 Seven hundred eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
708027 Seven hundred eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
708028 Seven hundred eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
708029 Seven hundred eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
708030 Seven hundred eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ
708031 Seven hundred eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
708032 Seven hundred eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
708033 Seven hundred eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
708034 Seven hundred eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
708035 Seven hundred eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
708036 Seven hundred eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
708037 Seven hundred eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
708038 Seven hundred eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
708039 Seven hundred eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
708040 Seven hundred eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ
708041 Seven hundred eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
708042 Seven hundred eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
708043 Seven hundred eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
708044 Seven hundred eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
708045 Seven hundred eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
708046 Seven hundred eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
708047 Seven hundred eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
708048 Seven hundred eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
708049 Seven hundred eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
708050 Seven hundred eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ
708051 Seven hundred eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
708052 Seven hundred eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
708053 Seven hundred eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
708054 Seven hundred eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
708055 Seven hundred eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
708056 Seven hundred eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
708057 Seven hundred eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
708058 Seven hundred eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
708059 Seven hundred eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
708060 Seven hundred eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ
708061 Seven hundred eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
708062 Seven hundred eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
708063 Seven hundred eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
708064 Seven hundred eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
708065 Seven hundred eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
708066 Seven hundred eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
708067 Seven hundred eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
708068 Seven hundred eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
708069 Seven hundred eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
708070 Seven hundred eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
708071 Seven hundred eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
708072 Seven hundred eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
708073 Seven hundred eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
708074 Seven hundred eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
708075 Seven hundred eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
708076 Seven hundred eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
708077 Seven hundred eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
708078 Seven hundred eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
708079 Seven hundred eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
708080 Seven hundred eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ
708081 Seven hundred eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
708082 Seven hundred eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
708083 Seven hundred eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
708084 Seven hundred eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
708085 Seven hundred eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
708086 Seven hundred eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
708087 Seven hundred eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
708088 Seven hundred eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
708089 Seven hundred eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
708090 Seven hundred eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ
708091 Seven hundred eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
708092 Seven hundred eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
708093 Seven hundred eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
708094 Seven hundred eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
708095 Seven hundred eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
708096 Seven hundred eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
708097 Seven hundred eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
708098 Seven hundred eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
708099 Seven hundred eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
708100 Seven hundred eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 708001 ถึง 708100 (Seven hundred eight thousand and one to Seven hundred eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน