วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707901 ถึง 708000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707901 ถึง 708000 (Seven hundred seven thousand nine hundred and one to Seven hundred eight thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707901 Seven hundred seven thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
707902 Seven hundred seven thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
707903 Seven hundred seven thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
707904 Seven hundred seven thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
707905 Seven hundred seven thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
707906 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
707907 Seven hundred seven thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
707908 Seven hundred seven thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
707909 Seven hundred seven thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
707910 Seven hundred seven thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
707911 Seven hundred seven thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707912 Seven hundred seven thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
707913 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
707914 Seven hundred seven thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
707915 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
707916 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
707917 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707918 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
707919 Seven hundred seven thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
707920 Seven hundred seven thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
707921 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707922 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707923 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707924 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707925 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707926 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707927 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707928 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707929 Seven hundred seven thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707930 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
707931 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707932 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707933 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707934 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707935 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707936 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707937 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707938 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707939 Seven hundred seven thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707940 Seven hundred seven thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
707941 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707942 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707943 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707944 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707945 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707946 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707947 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707948 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707949 Seven hundred seven thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707950 Seven hundred seven thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
707951 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707952 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707953 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707954 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707955 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707956 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707957 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707958 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707959 Seven hundred seven thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707960 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
707961 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707962 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707963 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707964 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707965 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707966 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
707967 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707968 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707969 Seven hundred seven thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707970 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707971 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707972 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707973 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707974 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707975 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707976 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707977 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707978 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707979 Seven hundred seven thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707980 Seven hundred seven thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
707981 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707982 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707983 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707984 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707985 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707986 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707987 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707988 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707989 Seven hundred seven thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707990 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
707991 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707992 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707993 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707994 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707995 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707996 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707997 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707998 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707999 Seven hundred seven thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
708000 Seven hundred eight thousandเซฟเวิน ฮันเดรด เอท เธาซันด์ เจ็ด​แสน​แปด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707901 ถึง 708000 (Seven hundred seven thousand nine hundred and one to Seven hundred eight thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน