วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707801 ถึง 707900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707801 ถึง 707900 (Seven hundred seven thousand eight hundred and one to Seven hundred seven thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707801 Seven hundred seven thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
707802 Seven hundred seven thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
707803 Seven hundred seven thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
707804 Seven hundred seven thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
707805 Seven hundred seven thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
707806 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก
707807 Seven hundred seven thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
707808 Seven hundred seven thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
707809 Seven hundred seven thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
707810 Seven hundred seven thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
707811 Seven hundred seven thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707812 Seven hundred seven thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
707813 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
707814 Seven hundred seven thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
707815 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
707816 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
707817 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707818 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
707819 Seven hundred seven thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
707820 Seven hundred seven thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
707821 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707822 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707823 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707824 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707825 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707826 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707827 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707828 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707829 Seven hundred seven thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707830 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
707831 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707832 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707833 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707834 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707835 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707836 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707837 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707838 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707839 Seven hundred seven thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707840 Seven hundred seven thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
707841 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707842 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707843 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707844 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707845 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707846 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707847 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707848 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707849 Seven hundred seven thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707850 Seven hundred seven thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
707851 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707852 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707853 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707854 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707855 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707856 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707857 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707858 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707859 Seven hundred seven thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707860 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
707861 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707862 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707863 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707864 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707865 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707866 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
707867 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707868 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707869 Seven hundred seven thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707870 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707871 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707872 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707873 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707874 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707875 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707876 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707877 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707878 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707879 Seven hundred seven thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707880 Seven hundred seven thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
707881 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707882 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707883 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707884 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707885 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707886 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707887 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707888 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707889 Seven hundred seven thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707890 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
707891 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707892 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707893 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707894 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707895 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707896 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707897 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707898 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707899 Seven hundred seven thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707900 Seven hundred seven thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707801 ถึง 707900 (Seven hundred seven thousand eight hundred and one to Seven hundred seven thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน