วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707701 ถึง 707800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707701 ถึง 707800 (Seven hundred seven thousand seven hundred and one to Seven hundred seven thousand eight hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707701 Seven hundred seven thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
707702 Seven hundred seven thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
707703 Seven hundred seven thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
707704 Seven hundred seven thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
707705 Seven hundred seven thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
707706 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
707707 Seven hundred seven thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
707708 Seven hundred seven thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
707709 Seven hundred seven thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
707710 Seven hundred seven thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
707711 Seven hundred seven thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707712 Seven hundred seven thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
707713 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
707714 Seven hundred seven thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
707715 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
707716 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
707717 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707718 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
707719 Seven hundred seven thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
707720 Seven hundred seven thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
707721 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707722 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707723 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707724 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707725 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707726 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707727 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707728 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707729 Seven hundred seven thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707730 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
707731 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707732 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707733 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707734 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707735 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707736 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707737 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707738 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707739 Seven hundred seven thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707740 Seven hundred seven thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
707741 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707742 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707743 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707744 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707745 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707746 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707747 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707748 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707749 Seven hundred seven thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707750 Seven hundred seven thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
707751 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707752 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707753 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707754 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707755 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707756 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707757 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707758 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707759 Seven hundred seven thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707760 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
707761 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707762 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707763 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707764 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707765 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707766 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
707767 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707768 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707769 Seven hundred seven thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707770 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707771 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707772 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707773 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707774 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707775 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707776 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707777 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707778 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707779 Seven hundred seven thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707780 Seven hundred seven thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
707781 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707782 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707783 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707784 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707785 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707786 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707787 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707788 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707789 Seven hundred seven thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707790 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
707791 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707792 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707793 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707794 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707795 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707796 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707797 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707798 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707799 Seven hundred seven thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707800 Seven hundred seven thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707701 ถึง 707800 (Seven hundred seven thousand seven hundred and one to Seven hundred seven thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน