วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707401 ถึง 707500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707401 ถึง 707500 (Seven hundred seven thousand four hundred and one to Seven hundred seven thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707401 Seven hundred seven thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
707402 Seven hundred seven thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
707403 Seven hundred seven thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
707404 Seven hundred seven thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
707405 Seven hundred seven thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
707406 Seven hundred seven thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก
707407 Seven hundred seven thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
707408 Seven hundred seven thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
707409 Seven hundred seven thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
707410 Seven hundred seven thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
707411 Seven hundred seven thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707412 Seven hundred seven thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
707413 Seven hundred seven thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
707414 Seven hundred seven thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
707415 Seven hundred seven thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
707416 Seven hundred seven thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
707417 Seven hundred seven thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707418 Seven hundred seven thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
707419 Seven hundred seven thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
707420 Seven hundred seven thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
707421 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707422 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707423 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707424 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707425 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707426 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707427 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707428 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707429 Seven hundred seven thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707430 Seven hundred seven thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
707431 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707432 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707433 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707434 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707435 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707436 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707437 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707438 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707439 Seven hundred seven thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707440 Seven hundred seven thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
707441 Seven hundred seven thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707442 Seven hundred seven thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707443 Seven hundred seven thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707444 Seven hundred seven thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707445 Seven hundred seven thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707446 Seven hundred seven thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707447 Seven hundred seven thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707448 Seven hundred seven thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707449 Seven hundred seven thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707450 Seven hundred seven thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
707451 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707452 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707453 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707454 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707455 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707456 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707457 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707458 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707459 Seven hundred seven thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707460 Seven hundred seven thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
707461 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707462 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707463 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707464 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707465 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707466 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
707467 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707468 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707469 Seven hundred seven thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707470 Seven hundred seven thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707471 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707472 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707473 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707474 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707475 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707476 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707477 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707478 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707479 Seven hundred seven thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707480 Seven hundred seven thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
707481 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707482 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707483 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707484 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707485 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707486 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707487 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707488 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707489 Seven hundred seven thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707490 Seven hundred seven thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
707491 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707492 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707493 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707494 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707495 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707496 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707497 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707498 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707499 Seven hundred seven thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707500 Seven hundred seven thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707401 ถึง 707500 (Seven hundred seven thousand four hundred and one to Seven hundred seven thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน