วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 707201 ถึง 707300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707201 ถึง 707300 (Seven hundred seven thousand two hundred and one to Seven hundred seven thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
707201 Seven hundred seven thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
707202 Seven hundred seven thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
707203 Seven hundred seven thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
707204 Seven hundred seven thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
707205 Seven hundred seven thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
707206 Seven hundred seven thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก
707207 Seven hundred seven thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
707208 Seven hundred seven thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
707209 Seven hundred seven thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
707210 Seven hundred seven thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
707211 Seven hundred seven thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
707212 Seven hundred seven thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
707213 Seven hundred seven thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
707214 Seven hundred seven thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
707215 Seven hundred seven thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
707216 Seven hundred seven thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
707217 Seven hundred seven thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
707218 Seven hundred seven thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
707219 Seven hundred seven thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
707220 Seven hundred seven thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
707221 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
707222 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
707223 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
707224 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
707225 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
707226 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
707227 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
707228 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
707229 Seven hundred seven thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
707230 Seven hundred seven thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
707231 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
707232 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
707233 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
707234 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
707235 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
707236 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
707237 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
707238 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
707239 Seven hundred seven thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
707240 Seven hundred seven thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
707241 Seven hundred seven thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
707242 Seven hundred seven thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
707243 Seven hundred seven thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
707244 Seven hundred seven thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
707245 Seven hundred seven thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
707246 Seven hundred seven thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
707247 Seven hundred seven thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
707248 Seven hundred seven thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
707249 Seven hundred seven thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
707250 Seven hundred seven thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
707251 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
707252 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
707253 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
707254 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
707255 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
707256 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
707257 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
707258 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
707259 Seven hundred seven thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
707260 Seven hundred seven thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
707261 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
707262 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
707263 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
707264 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
707265 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
707266 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
707267 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
707268 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
707269 Seven hundred seven thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
707270 Seven hundred seven thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
707271 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
707272 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
707273 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
707274 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
707275 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
707276 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
707277 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
707278 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
707279 Seven hundred seven thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
707280 Seven hundred seven thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
707281 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
707282 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
707283 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
707284 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
707285 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
707286 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
707287 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
707288 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
707289 Seven hundred seven thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
707290 Seven hundred seven thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
707291 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
707292 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
707293 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
707294 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
707295 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
707296 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
707297 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
707298 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
707299 Seven hundred seven thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
707300 Seven hundred seven thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวิน เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 707201 ถึง 707300 (Seven hundred seven thousand two hundred and one to Seven hundred seven thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน