วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 706501 ถึง 706600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706501 ถึง 706600 (Seven hundred six thousand five hundred and one to Seven hundred six thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
706501 Seven hundred six thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
706502 Seven hundred six thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
706503 Seven hundred six thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
706504 Seven hundred six thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
706505 Seven hundred six thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
706506 Seven hundred six thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
706507 Seven hundred six thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
706508 Seven hundred six thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
706509 Seven hundred six thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
706510 Seven hundred six thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
706511 Seven hundred six thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
706512 Seven hundred six thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
706513 Seven hundred six thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
706514 Seven hundred six thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
706515 Seven hundred six thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
706516 Seven hundred six thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
706517 Seven hundred six thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
706518 Seven hundred six thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
706519 Seven hundred six thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
706520 Seven hundred six thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
706521 Seven hundred six thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
706522 Seven hundred six thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
706523 Seven hundred six thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
706524 Seven hundred six thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
706525 Seven hundred six thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
706526 Seven hundred six thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
706527 Seven hundred six thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
706528 Seven hundred six thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
706529 Seven hundred six thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
706530 Seven hundred six thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
706531 Seven hundred six thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
706532 Seven hundred six thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
706533 Seven hundred six thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
706534 Seven hundred six thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
706535 Seven hundred six thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
706536 Seven hundred six thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
706537 Seven hundred six thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
706538 Seven hundred six thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
706539 Seven hundred six thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
706540 Seven hundred six thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
706541 Seven hundred six thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
706542 Seven hundred six thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
706543 Seven hundred six thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
706544 Seven hundred six thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
706545 Seven hundred six thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
706546 Seven hundred six thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
706547 Seven hundred six thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
706548 Seven hundred six thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
706549 Seven hundred six thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
706550 Seven hundred six thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
706551 Seven hundred six thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
706552 Seven hundred six thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
706553 Seven hundred six thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
706554 Seven hundred six thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
706555 Seven hundred six thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
706556 Seven hundred six thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
706557 Seven hundred six thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
706558 Seven hundred six thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
706559 Seven hundred six thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
706560 Seven hundred six thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
706561 Seven hundred six thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
706562 Seven hundred six thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
706563 Seven hundred six thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
706564 Seven hundred six thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
706565 Seven hundred six thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
706566 Seven hundred six thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
706567 Seven hundred six thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
706568 Seven hundred six thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
706569 Seven hundred six thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
706570 Seven hundred six thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
706571 Seven hundred six thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
706572 Seven hundred six thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
706573 Seven hundred six thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
706574 Seven hundred six thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
706575 Seven hundred six thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
706576 Seven hundred six thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
706577 Seven hundred six thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
706578 Seven hundred six thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
706579 Seven hundred six thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
706580 Seven hundred six thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
706581 Seven hundred six thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
706582 Seven hundred six thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
706583 Seven hundred six thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
706584 Seven hundred six thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
706585 Seven hundred six thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
706586 Seven hundred six thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
706587 Seven hundred six thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
706588 Seven hundred six thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
706589 Seven hundred six thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
706590 Seven hundred six thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
706591 Seven hundred six thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
706592 Seven hundred six thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
706593 Seven hundred six thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
706594 Seven hundred six thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
706595 Seven hundred six thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
706596 Seven hundred six thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
706597 Seven hundred six thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
706598 Seven hundred six thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
706599 Seven hundred six thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
706600 Seven hundred six thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706501 ถึง 706600 (Seven hundred six thousand five hundred and one to Seven hundred six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน