วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 706401 ถึง 706500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706401 ถึง 706500 (Seven hundred six thousand four hundred and one to Seven hundred six thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
706401 Seven hundred six thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
706402 Seven hundred six thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
706403 Seven hundred six thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
706404 Seven hundred six thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
706405 Seven hundred six thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
706406 Seven hundred six thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
706407 Seven hundred six thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
706408 Seven hundred six thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
706409 Seven hundred six thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
706410 Seven hundred six thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
706411 Seven hundred six thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
706412 Seven hundred six thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
706413 Seven hundred six thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
706414 Seven hundred six thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
706415 Seven hundred six thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
706416 Seven hundred six thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
706417 Seven hundred six thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
706418 Seven hundred six thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
706419 Seven hundred six thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
706420 Seven hundred six thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
706421 Seven hundred six thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
706422 Seven hundred six thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
706423 Seven hundred six thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
706424 Seven hundred six thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
706425 Seven hundred six thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
706426 Seven hundred six thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
706427 Seven hundred six thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
706428 Seven hundred six thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
706429 Seven hundred six thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
706430 Seven hundred six thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
706431 Seven hundred six thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
706432 Seven hundred six thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
706433 Seven hundred six thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
706434 Seven hundred six thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
706435 Seven hundred six thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
706436 Seven hundred six thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
706437 Seven hundred six thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
706438 Seven hundred six thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
706439 Seven hundred six thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
706440 Seven hundred six thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
706441 Seven hundred six thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
706442 Seven hundred six thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
706443 Seven hundred six thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
706444 Seven hundred six thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
706445 Seven hundred six thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
706446 Seven hundred six thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
706447 Seven hundred six thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
706448 Seven hundred six thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
706449 Seven hundred six thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
706450 Seven hundred six thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
706451 Seven hundred six thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
706452 Seven hundred six thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
706453 Seven hundred six thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
706454 Seven hundred six thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
706455 Seven hundred six thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
706456 Seven hundred six thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
706457 Seven hundred six thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
706458 Seven hundred six thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
706459 Seven hundred six thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
706460 Seven hundred six thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
706461 Seven hundred six thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
706462 Seven hundred six thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
706463 Seven hundred six thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
706464 Seven hundred six thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
706465 Seven hundred six thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
706466 Seven hundred six thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
706467 Seven hundred six thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
706468 Seven hundred six thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
706469 Seven hundred six thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
706470 Seven hundred six thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
706471 Seven hundred six thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
706472 Seven hundred six thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
706473 Seven hundred six thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
706474 Seven hundred six thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
706475 Seven hundred six thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
706476 Seven hundred six thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
706477 Seven hundred six thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
706478 Seven hundred six thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
706479 Seven hundred six thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
706480 Seven hundred six thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
706481 Seven hundred six thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
706482 Seven hundred six thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
706483 Seven hundred six thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
706484 Seven hundred six thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
706485 Seven hundred six thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
706486 Seven hundred six thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
706487 Seven hundred six thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
706488 Seven hundred six thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
706489 Seven hundred six thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
706490 Seven hundred six thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
706491 Seven hundred six thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
706492 Seven hundred six thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
706493 Seven hundred six thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
706494 Seven hundred six thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
706495 Seven hundred six thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
706496 Seven hundred six thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
706497 Seven hundred six thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
706498 Seven hundred six thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
706499 Seven hundred six thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
706500 Seven hundred six thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706401 ถึง 706500 (Seven hundred six thousand four hundred and one to Seven hundred six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน