วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 706201 ถึง 706300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706201 ถึง 706300 (Seven hundred six thousand two hundred and one to Seven hundred six thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
706201 Seven hundred six thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
706202 Seven hundred six thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
706203 Seven hundred six thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
706204 Seven hundred six thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
706205 Seven hundred six thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
706206 Seven hundred six thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
706207 Seven hundred six thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
706208 Seven hundred six thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
706209 Seven hundred six thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
706210 Seven hundred six thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
706211 Seven hundred six thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
706212 Seven hundred six thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
706213 Seven hundred six thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
706214 Seven hundred six thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
706215 Seven hundred six thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
706216 Seven hundred six thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
706217 Seven hundred six thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
706218 Seven hundred six thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
706219 Seven hundred six thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
706220 Seven hundred six thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
706221 Seven hundred six thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
706222 Seven hundred six thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
706223 Seven hundred six thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
706224 Seven hundred six thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
706225 Seven hundred six thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
706226 Seven hundred six thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
706227 Seven hundred six thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
706228 Seven hundred six thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
706229 Seven hundred six thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
706230 Seven hundred six thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
706231 Seven hundred six thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
706232 Seven hundred six thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
706233 Seven hundred six thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
706234 Seven hundred six thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
706235 Seven hundred six thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
706236 Seven hundred six thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
706237 Seven hundred six thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
706238 Seven hundred six thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
706239 Seven hundred six thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
706240 Seven hundred six thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
706241 Seven hundred six thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
706242 Seven hundred six thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
706243 Seven hundred six thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
706244 Seven hundred six thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
706245 Seven hundred six thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
706246 Seven hundred six thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
706247 Seven hundred six thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
706248 Seven hundred six thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
706249 Seven hundred six thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
706250 Seven hundred six thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
706251 Seven hundred six thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
706252 Seven hundred six thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
706253 Seven hundred six thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
706254 Seven hundred six thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
706255 Seven hundred six thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
706256 Seven hundred six thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
706257 Seven hundred six thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
706258 Seven hundred six thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
706259 Seven hundred six thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
706260 Seven hundred six thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
706261 Seven hundred six thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
706262 Seven hundred six thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
706263 Seven hundred six thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
706264 Seven hundred six thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
706265 Seven hundred six thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
706266 Seven hundred six thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
706267 Seven hundred six thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
706268 Seven hundred six thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
706269 Seven hundred six thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
706270 Seven hundred six thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
706271 Seven hundred six thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
706272 Seven hundred six thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
706273 Seven hundred six thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
706274 Seven hundred six thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
706275 Seven hundred six thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
706276 Seven hundred six thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
706277 Seven hundred six thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
706278 Seven hundred six thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
706279 Seven hundred six thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
706280 Seven hundred six thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
706281 Seven hundred six thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
706282 Seven hundred six thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
706283 Seven hundred six thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
706284 Seven hundred six thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
706285 Seven hundred six thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
706286 Seven hundred six thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
706287 Seven hundred six thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
706288 Seven hundred six thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
706289 Seven hundred six thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
706290 Seven hundred six thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
706291 Seven hundred six thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
706292 Seven hundred six thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
706293 Seven hundred six thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
706294 Seven hundred six thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
706295 Seven hundred six thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
706296 Seven hundred six thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
706297 Seven hundred six thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
706298 Seven hundred six thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
706299 Seven hundred six thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
706300 Seven hundred six thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706201 ถึง 706300 (Seven hundred six thousand two hundred and one to Seven hundred six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน