วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 706001 ถึง 706100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706001 ถึง 706100 (Seven hundred six thousand and one to Seven hundred six thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
706001 Seven hundred six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​หนึ่ง
706002 Seven hundred six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สอง
706003 Seven hundred six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม
706004 Seven hundred six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่
706005 Seven hundred six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า
706006 Seven hundred six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก
706007 Seven hundred six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด
706008 Seven hundred six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด
706009 Seven hundred six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า
706010 Seven hundred six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ
706011 Seven hundred six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
706012 Seven hundred six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​สอง
706013 Seven hundred six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​สาม
706014 Seven hundred six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​สี่
706015 Seven hundred six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​ห้า
706016 Seven hundred six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​หก
706017 Seven hundred six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
706018 Seven hundred six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​แปด
706019 Seven hundred six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สิบ​เก้า
706020 Seven hundred six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ
706021 Seven hundred six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
706022 Seven hundred six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
706023 Seven hundred six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
706024 Seven hundred six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
706025 Seven hundred six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
706026 Seven hundred six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
706027 Seven hundred six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
706028 Seven hundred six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
706029 Seven hundred six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
706030 Seven hundred six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ
706031 Seven hundred six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
706032 Seven hundred six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
706033 Seven hundred six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
706034 Seven hundred six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
706035 Seven hundred six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
706036 Seven hundred six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
706037 Seven hundred six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
706038 Seven hundred six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
706039 Seven hundred six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
706040 Seven hundred six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ
706041 Seven hundred six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
706042 Seven hundred six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
706043 Seven hundred six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
706044 Seven hundred six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
706045 Seven hundred six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
706046 Seven hundred six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
706047 Seven hundred six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
706048 Seven hundred six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
706049 Seven hundred six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
706050 Seven hundred six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ
706051 Seven hundred six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
706052 Seven hundred six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
706053 Seven hundred six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
706054 Seven hundred six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
706055 Seven hundred six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
706056 Seven hundred six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
706057 Seven hundred six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
706058 Seven hundred six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
706059 Seven hundred six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
706060 Seven hundred six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ
706061 Seven hundred six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
706062 Seven hundred six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
706063 Seven hundred six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
706064 Seven hundred six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
706065 Seven hundred six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
706066 Seven hundred six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​หก
706067 Seven hundred six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
706068 Seven hundred six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
706069 Seven hundred six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
706070 Seven hundred six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
706071 Seven hundred six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
706072 Seven hundred six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
706073 Seven hundred six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
706074 Seven hundred six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
706075 Seven hundred six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
706076 Seven hundred six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
706077 Seven hundred six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
706078 Seven hundred six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
706079 Seven hundred six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
706080 Seven hundred six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ
706081 Seven hundred six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
706082 Seven hundred six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
706083 Seven hundred six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
706084 Seven hundred six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
706085 Seven hundred six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
706086 Seven hundred six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
706087 Seven hundred six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
706088 Seven hundred six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
706089 Seven hundred six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
706090 Seven hundred six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ
706091 Seven hundred six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
706092 Seven hundred six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
706093 Seven hundred six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
706094 Seven hundred six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
706095 Seven hundred six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
706096 Seven hundred six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
706097 Seven hundred six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
706098 Seven hundred six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
706099 Seven hundred six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
706100 Seven hundred six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 706001 ถึง 706100 (Seven hundred six thousand and one to Seven hundred six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน