วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 705501 ถึง 705600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705501 ถึง 705600 (Seven hundred five thousand five hundred and one to Seven hundred five thousand six hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
705501 Seven hundred five thousand five hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
705502 Seven hundred five thousand five hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
705503 Seven hundred five thousand five hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
705504 Seven hundred five thousand five hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
705505 Seven hundred five thousand five hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
705506 Seven hundred five thousand five hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
705507 Seven hundred five thousand five hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
705508 Seven hundred five thousand five hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
705509 Seven hundred five thousand five hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
705510 Seven hundred five thousand five hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
705511 Seven hundred five thousand five hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
705512 Seven hundred five thousand five hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
705513 Seven hundred five thousand five hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
705514 Seven hundred five thousand five hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
705515 Seven hundred five thousand five hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
705516 Seven hundred five thousand five hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
705517 Seven hundred five thousand five hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
705518 Seven hundred five thousand five hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
705519 Seven hundred five thousand five hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
705520 Seven hundred five thousand five hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
705521 Seven hundred five thousand five hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
705522 Seven hundred five thousand five hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
705523 Seven hundred five thousand five hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
705524 Seven hundred five thousand five hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
705525 Seven hundred five thousand five hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
705526 Seven hundred five thousand five hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
705527 Seven hundred five thousand five hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
705528 Seven hundred five thousand five hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
705529 Seven hundred five thousand five hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
705530 Seven hundred five thousand five hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
705531 Seven hundred five thousand five hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
705532 Seven hundred five thousand five hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
705533 Seven hundred five thousand five hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
705534 Seven hundred five thousand five hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
705535 Seven hundred five thousand five hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
705536 Seven hundred five thousand five hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
705537 Seven hundred five thousand five hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
705538 Seven hundred five thousand five hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
705539 Seven hundred five thousand five hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
705540 Seven hundred five thousand five hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
705541 Seven hundred five thousand five hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
705542 Seven hundred five thousand five hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
705543 Seven hundred five thousand five hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
705544 Seven hundred five thousand five hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
705545 Seven hundred five thousand five hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
705546 Seven hundred five thousand five hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
705547 Seven hundred five thousand five hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
705548 Seven hundred five thousand five hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
705549 Seven hundred five thousand five hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
705550 Seven hundred five thousand five hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
705551 Seven hundred five thousand five hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
705552 Seven hundred five thousand five hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
705553 Seven hundred five thousand five hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
705554 Seven hundred five thousand five hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
705555 Seven hundred five thousand five hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
705556 Seven hundred five thousand five hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
705557 Seven hundred five thousand five hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
705558 Seven hundred five thousand five hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
705559 Seven hundred five thousand five hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
705560 Seven hundred five thousand five hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
705561 Seven hundred five thousand five hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
705562 Seven hundred five thousand five hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
705563 Seven hundred five thousand five hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
705564 Seven hundred five thousand five hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
705565 Seven hundred five thousand five hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
705566 Seven hundred five thousand five hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
705567 Seven hundred five thousand five hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
705568 Seven hundred five thousand five hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
705569 Seven hundred five thousand five hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
705570 Seven hundred five thousand five hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
705571 Seven hundred five thousand five hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
705572 Seven hundred five thousand five hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
705573 Seven hundred five thousand five hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
705574 Seven hundred five thousand five hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
705575 Seven hundred five thousand five hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
705576 Seven hundred five thousand five hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
705577 Seven hundred five thousand five hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
705578 Seven hundred five thousand five hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
705579 Seven hundred five thousand five hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
705580 Seven hundred five thousand five hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
705581 Seven hundred five thousand five hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
705582 Seven hundred five thousand five hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
705583 Seven hundred five thousand five hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
705584 Seven hundred five thousand five hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
705585 Seven hundred five thousand five hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
705586 Seven hundred five thousand five hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
705587 Seven hundred five thousand five hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
705588 Seven hundred five thousand five hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
705589 Seven hundred five thousand five hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
705590 Seven hundred five thousand five hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
705591 Seven hundred five thousand five hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
705592 Seven hundred five thousand five hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
705593 Seven hundred five thousand five hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
705594 Seven hundred five thousand five hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
705595 Seven hundred five thousand five hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
705596 Seven hundred five thousand five hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
705597 Seven hundred five thousand five hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
705598 Seven hundred five thousand five hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
705599 Seven hundred five thousand five hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
705600 Seven hundred five thousand six hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705501 ถึง 705600 (Seven hundred five thousand five hundred and one to Seven hundred five thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน