วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 705201 ถึง 705300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705201 ถึง 705300 (Seven hundred five thousand two hundred and one to Seven hundred five thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
705201 Seven hundred five thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
705202 Seven hundred five thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
705203 Seven hundred five thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
705204 Seven hundred five thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
705205 Seven hundred five thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
705206 Seven hundred five thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
705207 Seven hundred five thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
705208 Seven hundred five thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
705209 Seven hundred five thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
705210 Seven hundred five thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
705211 Seven hundred five thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
705212 Seven hundred five thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
705213 Seven hundred five thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
705214 Seven hundred five thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
705215 Seven hundred five thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
705216 Seven hundred five thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
705217 Seven hundred five thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
705218 Seven hundred five thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
705219 Seven hundred five thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
705220 Seven hundred five thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
705221 Seven hundred five thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
705222 Seven hundred five thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
705223 Seven hundred five thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
705224 Seven hundred five thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
705225 Seven hundred five thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
705226 Seven hundred five thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
705227 Seven hundred five thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
705228 Seven hundred five thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
705229 Seven hundred five thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
705230 Seven hundred five thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
705231 Seven hundred five thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
705232 Seven hundred five thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
705233 Seven hundred five thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
705234 Seven hundred five thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
705235 Seven hundred five thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
705236 Seven hundred five thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
705237 Seven hundred five thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
705238 Seven hundred five thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
705239 Seven hundred five thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
705240 Seven hundred five thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
705241 Seven hundred five thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
705242 Seven hundred five thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
705243 Seven hundred five thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
705244 Seven hundred five thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
705245 Seven hundred five thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
705246 Seven hundred five thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
705247 Seven hundred five thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
705248 Seven hundred five thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
705249 Seven hundred five thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
705250 Seven hundred five thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
705251 Seven hundred five thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
705252 Seven hundred five thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
705253 Seven hundred five thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
705254 Seven hundred five thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
705255 Seven hundred five thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
705256 Seven hundred five thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
705257 Seven hundred five thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
705258 Seven hundred five thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
705259 Seven hundred five thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
705260 Seven hundred five thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
705261 Seven hundred five thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
705262 Seven hundred five thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
705263 Seven hundred five thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
705264 Seven hundred five thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
705265 Seven hundred five thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
705266 Seven hundred five thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
705267 Seven hundred five thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
705268 Seven hundred five thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
705269 Seven hundred five thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
705270 Seven hundred five thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
705271 Seven hundred five thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
705272 Seven hundred five thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
705273 Seven hundred five thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
705274 Seven hundred five thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
705275 Seven hundred five thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
705276 Seven hundred five thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
705277 Seven hundred five thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
705278 Seven hundred five thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
705279 Seven hundred five thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
705280 Seven hundred five thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
705281 Seven hundred five thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
705282 Seven hundred five thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
705283 Seven hundred five thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
705284 Seven hundred five thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
705285 Seven hundred five thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
705286 Seven hundred five thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
705287 Seven hundred five thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
705288 Seven hundred five thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
705289 Seven hundred five thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
705290 Seven hundred five thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
705291 Seven hundred five thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
705292 Seven hundred five thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
705293 Seven hundred five thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
705294 Seven hundred five thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
705295 Seven hundred five thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
705296 Seven hundred five thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
705297 Seven hundred five thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
705298 Seven hundred five thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
705299 Seven hundred five thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
705300 Seven hundred five thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 705201 ถึง 705300 (Seven hundred five thousand two hundred and one to Seven hundred five thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน