วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 704901 ถึง 705000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704901 ถึง 705000 (Seven hundred four thousand nine hundred and one to Seven hundred five thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
704901 Seven hundred four thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
704902 Seven hundred four thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
704903 Seven hundred four thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
704904 Seven hundred four thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
704905 Seven hundred four thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
704906 Seven hundred four thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
704907 Seven hundred four thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
704908 Seven hundred four thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
704909 Seven hundred four thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
704910 Seven hundred four thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
704911 Seven hundred four thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
704912 Seven hundred four thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
704913 Seven hundred four thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
704914 Seven hundred four thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
704915 Seven hundred four thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
704916 Seven hundred four thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
704917 Seven hundred four thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
704918 Seven hundred four thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
704919 Seven hundred four thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
704920 Seven hundred four thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
704921 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
704922 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
704923 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
704924 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
704925 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
704926 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
704927 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
704928 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
704929 Seven hundred four thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
704930 Seven hundred four thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
704931 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
704932 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
704933 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
704934 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
704935 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
704936 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
704937 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
704938 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
704939 Seven hundred four thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
704940 Seven hundred four thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
704941 Seven hundred four thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
704942 Seven hundred four thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
704943 Seven hundred four thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
704944 Seven hundred four thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
704945 Seven hundred four thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
704946 Seven hundred four thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
704947 Seven hundred four thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
704948 Seven hundred four thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
704949 Seven hundred four thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
704950 Seven hundred four thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
704951 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
704952 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
704953 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
704954 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
704955 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
704956 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
704957 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
704958 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
704959 Seven hundred four thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
704960 Seven hundred four thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
704961 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
704962 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
704963 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
704964 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
704965 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
704966 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
704967 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
704968 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
704969 Seven hundred four thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
704970 Seven hundred four thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
704971 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
704972 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
704973 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
704974 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
704975 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
704976 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
704977 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
704978 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
704979 Seven hundred four thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
704980 Seven hundred four thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
704981 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
704982 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
704983 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
704984 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
704985 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
704986 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
704987 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
704988 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
704989 Seven hundred four thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
704990 Seven hundred four thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
704991 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
704992 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
704993 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
704994 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
704995 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
704996 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
704997 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
704998 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
704999 Seven hundred four thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
705000 Seven hundred five thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ไฟฟ์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704901 ถึง 705000 (Seven hundred four thousand nine hundred and one to Seven hundred five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน