วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 704701 ถึง 704800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 704701 ถึง 704800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704701 ถึง 704800 (Seven hundred four thousand seven hundred and one to Seven hundred four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
704701 Seven hundred four thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
704702 Seven hundred four thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
704703 Seven hundred four thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
704704 Seven hundred four thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
704705 Seven hundred four thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
704706 Seven hundred four thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
704707 Seven hundred four thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
704708 Seven hundred four thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
704709 Seven hundred four thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
704710 Seven hundred four thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
704711 Seven hundred four thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
704712 Seven hundred four thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
704713 Seven hundred four thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
704714 Seven hundred four thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
704715 Seven hundred four thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
704716 Seven hundred four thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
704717 Seven hundred four thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
704718 Seven hundred four thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
704719 Seven hundred four thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
704720 Seven hundred four thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
704721 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
704722 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
704723 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
704724 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
704725 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
704726 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
704727 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
704728 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
704729 Seven hundred four thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
704730 Seven hundred four thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
704731 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
704732 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
704733 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
704734 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
704735 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
704736 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
704737 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
704738 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
704739 Seven hundred four thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
704740 Seven hundred four thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
704741 Seven hundred four thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
704742 Seven hundred four thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
704743 Seven hundred four thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
704744 Seven hundred four thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
704745 Seven hundred four thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
704746 Seven hundred four thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
704747 Seven hundred four thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
704748 Seven hundred four thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
704749 Seven hundred four thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
704750 Seven hundred four thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
704751 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
704752 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
704753 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
704754 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
704755 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
704756 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
704757 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
704758 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
704759 Seven hundred four thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
704760 Seven hundred four thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
704761 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
704762 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
704763 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
704764 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
704765 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
704766 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
704767 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
704768 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
704769 Seven hundred four thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
704770 Seven hundred four thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
704771 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
704772 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
704773 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
704774 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
704775 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
704776 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
704777 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
704778 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
704779 Seven hundred four thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
704780 Seven hundred four thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
704781 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
704782 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
704783 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
704784 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
704785 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
704786 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
704787 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
704788 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
704789 Seven hundred four thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
704790 Seven hundred four thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
704791 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
704792 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
704793 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
704794 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
704795 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
704796 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
704797 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
704798 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
704799 Seven hundred four thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
704800 Seven hundred four thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704701 ถึง 704800 (Seven hundred four thousand seven hundred and one to Seven hundred four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 704801-704900, 704901-705000, 705001-705100, 705101-705200, 705201-705300, 705301-705400, 705401-705500, 705501-705600, 705601-705700, 705701-705800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 704601-704700, 704501-704600, 704401-704500, 704301-704400, 704201-704300, 704101-704200, 704001-704100, 703901-704000, 703801-703900, 703701-703800