วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 704601 ถึง 704700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704601 ถึง 704700 (Seven hundred four thousand six hundred and one to Seven hundred four thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
704601 Seven hundred four thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
704602 Seven hundred four thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
704603 Seven hundred four thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
704604 Seven hundred four thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
704605 Seven hundred four thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
704606 Seven hundred four thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
704607 Seven hundred four thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
704608 Seven hundred four thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
704609 Seven hundred four thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
704610 Seven hundred four thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
704611 Seven hundred four thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
704612 Seven hundred four thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
704613 Seven hundred four thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
704614 Seven hundred four thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
704615 Seven hundred four thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
704616 Seven hundred four thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
704617 Seven hundred four thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
704618 Seven hundred four thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
704619 Seven hundred four thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
704620 Seven hundred four thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
704621 Seven hundred four thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
704622 Seven hundred four thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
704623 Seven hundred four thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
704624 Seven hundred four thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
704625 Seven hundred four thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
704626 Seven hundred four thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
704627 Seven hundred four thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
704628 Seven hundred four thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
704629 Seven hundred four thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
704630 Seven hundred four thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
704631 Seven hundred four thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
704632 Seven hundred four thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
704633 Seven hundred four thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
704634 Seven hundred four thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
704635 Seven hundred four thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
704636 Seven hundred four thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
704637 Seven hundred four thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
704638 Seven hundred four thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
704639 Seven hundred four thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
704640 Seven hundred four thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
704641 Seven hundred four thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
704642 Seven hundred four thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
704643 Seven hundred four thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
704644 Seven hundred four thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
704645 Seven hundred four thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
704646 Seven hundred four thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
704647 Seven hundred four thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
704648 Seven hundred four thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
704649 Seven hundred four thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
704650 Seven hundred four thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
704651 Seven hundred four thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
704652 Seven hundred four thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
704653 Seven hundred four thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
704654 Seven hundred four thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
704655 Seven hundred four thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
704656 Seven hundred four thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
704657 Seven hundred four thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
704658 Seven hundred four thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
704659 Seven hundred four thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
704660 Seven hundred four thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
704661 Seven hundred four thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
704662 Seven hundred four thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
704663 Seven hundred four thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
704664 Seven hundred four thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
704665 Seven hundred four thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
704666 Seven hundred four thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
704667 Seven hundred four thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
704668 Seven hundred four thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
704669 Seven hundred four thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
704670 Seven hundred four thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
704671 Seven hundred four thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
704672 Seven hundred four thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
704673 Seven hundred four thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
704674 Seven hundred four thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
704675 Seven hundred four thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
704676 Seven hundred four thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
704677 Seven hundred four thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
704678 Seven hundred four thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
704679 Seven hundred four thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
704680 Seven hundred four thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
704681 Seven hundred four thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
704682 Seven hundred four thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
704683 Seven hundred four thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
704684 Seven hundred four thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
704685 Seven hundred four thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
704686 Seven hundred four thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
704687 Seven hundred four thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
704688 Seven hundred four thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
704689 Seven hundred four thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
704690 Seven hundred four thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
704691 Seven hundred four thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
704692 Seven hundred four thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
704693 Seven hundred four thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
704694 Seven hundred four thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
704695 Seven hundred four thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
704696 Seven hundred four thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
704697 Seven hundred four thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
704698 Seven hundred four thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
704699 Seven hundred four thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
704700 Seven hundred four thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704601 ถึง 704700 (Seven hundred four thousand six hundred and one to Seven hundred four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน