วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 704201 ถึง 704300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704201 ถึง 704300 (Seven hundred four thousand two hundred and one to Seven hundred four thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
704201 Seven hundred four thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
704202 Seven hundred four thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
704203 Seven hundred four thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
704204 Seven hundred four thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
704205 Seven hundred four thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
704206 Seven hundred four thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
704207 Seven hundred four thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
704208 Seven hundred four thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
704209 Seven hundred four thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
704210 Seven hundred four thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
704211 Seven hundred four thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
704212 Seven hundred four thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
704213 Seven hundred four thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
704214 Seven hundred four thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
704215 Seven hundred four thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
704216 Seven hundred four thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
704217 Seven hundred four thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
704218 Seven hundred four thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
704219 Seven hundred four thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
704220 Seven hundred four thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
704221 Seven hundred four thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
704222 Seven hundred four thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
704223 Seven hundred four thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
704224 Seven hundred four thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
704225 Seven hundred four thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
704226 Seven hundred four thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
704227 Seven hundred four thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
704228 Seven hundred four thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
704229 Seven hundred four thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
704230 Seven hundred four thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
704231 Seven hundred four thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
704232 Seven hundred four thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
704233 Seven hundred four thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
704234 Seven hundred four thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
704235 Seven hundred four thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
704236 Seven hundred four thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
704237 Seven hundred four thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
704238 Seven hundred four thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
704239 Seven hundred four thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
704240 Seven hundred four thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
704241 Seven hundred four thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
704242 Seven hundred four thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
704243 Seven hundred four thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
704244 Seven hundred four thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
704245 Seven hundred four thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
704246 Seven hundred four thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
704247 Seven hundred four thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
704248 Seven hundred four thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
704249 Seven hundred four thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
704250 Seven hundred four thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
704251 Seven hundred four thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
704252 Seven hundred four thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
704253 Seven hundred four thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
704254 Seven hundred four thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
704255 Seven hundred four thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
704256 Seven hundred four thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
704257 Seven hundred four thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
704258 Seven hundred four thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
704259 Seven hundred four thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
704260 Seven hundred four thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
704261 Seven hundred four thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
704262 Seven hundred four thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
704263 Seven hundred four thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
704264 Seven hundred four thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
704265 Seven hundred four thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
704266 Seven hundred four thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
704267 Seven hundred four thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
704268 Seven hundred four thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
704269 Seven hundred four thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
704270 Seven hundred four thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
704271 Seven hundred four thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
704272 Seven hundred four thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
704273 Seven hundred four thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
704274 Seven hundred four thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
704275 Seven hundred four thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
704276 Seven hundred four thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
704277 Seven hundred four thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
704278 Seven hundred four thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
704279 Seven hundred four thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
704280 Seven hundred four thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
704281 Seven hundred four thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
704282 Seven hundred four thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
704283 Seven hundred four thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
704284 Seven hundred four thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
704285 Seven hundred four thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
704286 Seven hundred four thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
704287 Seven hundred four thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
704288 Seven hundred four thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
704289 Seven hundred four thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
704290 Seven hundred four thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
704291 Seven hundred four thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
704292 Seven hundred four thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
704293 Seven hundred four thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
704294 Seven hundred four thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
704295 Seven hundred four thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
704296 Seven hundred four thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
704297 Seven hundred four thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
704298 Seven hundred four thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
704299 Seven hundred four thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
704300 Seven hundred four thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704201 ถึง 704300 (Seven hundred four thousand two hundred and one to Seven hundred four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน