วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 704101 ถึง 704200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704101 ถึง 704200 (Seven hundred four thousand one hundred and one to Seven hundred four thousand two hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
704101 Seven hundred four thousand one hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
704102 Seven hundred four thousand one hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
704103 Seven hundred four thousand one hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
704104 Seven hundred four thousand one hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
704105 Seven hundred four thousand one hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
704106 Seven hundred four thousand one hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
704107 Seven hundred four thousand one hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
704108 Seven hundred four thousand one hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
704109 Seven hundred four thousand one hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
704110 Seven hundred four thousand one hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
704111 Seven hundred four thousand one hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
704112 Seven hundred four thousand one hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
704113 Seven hundred four thousand one hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
704114 Seven hundred four thousand one hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
704115 Seven hundred four thousand one hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
704116 Seven hundred four thousand one hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
704117 Seven hundred four thousand one hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
704118 Seven hundred four thousand one hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
704119 Seven hundred four thousand one hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
704120 Seven hundred four thousand one hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
704121 Seven hundred four thousand one hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
704122 Seven hundred four thousand one hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
704123 Seven hundred four thousand one hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
704124 Seven hundred four thousand one hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
704125 Seven hundred four thousand one hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
704126 Seven hundred four thousand one hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
704127 Seven hundred four thousand one hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
704128 Seven hundred four thousand one hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
704129 Seven hundred four thousand one hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
704130 Seven hundred four thousand one hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
704131 Seven hundred four thousand one hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
704132 Seven hundred four thousand one hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
704133 Seven hundred four thousand one hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
704134 Seven hundred four thousand one hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
704135 Seven hundred four thousand one hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
704136 Seven hundred four thousand one hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
704137 Seven hundred four thousand one hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
704138 Seven hundred four thousand one hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
704139 Seven hundred four thousand one hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
704140 Seven hundred four thousand one hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
704141 Seven hundred four thousand one hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
704142 Seven hundred four thousand one hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
704143 Seven hundred four thousand one hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
704144 Seven hundred four thousand one hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
704145 Seven hundred four thousand one hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
704146 Seven hundred four thousand one hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
704147 Seven hundred four thousand one hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
704148 Seven hundred four thousand one hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
704149 Seven hundred four thousand one hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
704150 Seven hundred four thousand one hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
704151 Seven hundred four thousand one hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
704152 Seven hundred four thousand one hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
704153 Seven hundred four thousand one hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
704154 Seven hundred four thousand one hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
704155 Seven hundred four thousand one hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
704156 Seven hundred four thousand one hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
704157 Seven hundred four thousand one hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
704158 Seven hundred four thousand one hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
704159 Seven hundred four thousand one hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
704160 Seven hundred four thousand one hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
704161 Seven hundred four thousand one hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
704162 Seven hundred four thousand one hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
704163 Seven hundred four thousand one hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
704164 Seven hundred four thousand one hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
704165 Seven hundred four thousand one hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
704166 Seven hundred four thousand one hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
704167 Seven hundred four thousand one hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
704168 Seven hundred four thousand one hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
704169 Seven hundred four thousand one hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
704170 Seven hundred four thousand one hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
704171 Seven hundred four thousand one hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
704172 Seven hundred four thousand one hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
704173 Seven hundred four thousand one hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
704174 Seven hundred four thousand one hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
704175 Seven hundred four thousand one hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
704176 Seven hundred four thousand one hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
704177 Seven hundred four thousand one hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
704178 Seven hundred four thousand one hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
704179 Seven hundred four thousand one hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
704180 Seven hundred four thousand one hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
704181 Seven hundred four thousand one hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
704182 Seven hundred four thousand one hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
704183 Seven hundred four thousand one hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
704184 Seven hundred four thousand one hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
704185 Seven hundred four thousand one hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
704186 Seven hundred four thousand one hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
704187 Seven hundred four thousand one hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
704188 Seven hundred four thousand one hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
704189 Seven hundred four thousand one hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
704190 Seven hundred four thousand one hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
704191 Seven hundred four thousand one hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
704192 Seven hundred four thousand one hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
704193 Seven hundred four thousand one hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
704194 Seven hundred four thousand one hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
704195 Seven hundred four thousand one hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
704196 Seven hundred four thousand one hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
704197 Seven hundred four thousand one hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
704198 Seven hundred four thousand one hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
704199 Seven hundred four thousand one hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
704200 Seven hundred four thousand two hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 704101 ถึง 704200 (Seven hundred four thousand one hundred and one to Seven hundred four thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน