วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703701 ถึง 703800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703701 ถึง 703800 (Seven hundred three thousand seven hundred and one to Seven hundred three thousand eight hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703701 Seven hundred three thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
703702 Seven hundred three thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
703703 Seven hundred three thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
703704 Seven hundred three thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
703705 Seven hundred three thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
703706 Seven hundred three thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
703707 Seven hundred three thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
703708 Seven hundred three thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
703709 Seven hundred three thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
703710 Seven hundred three thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
703711 Seven hundred three thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703712 Seven hundred three thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
703713 Seven hundred three thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
703714 Seven hundred three thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
703715 Seven hundred three thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
703716 Seven hundred three thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
703717 Seven hundred three thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703718 Seven hundred three thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
703719 Seven hundred three thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
703720 Seven hundred three thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
703721 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703722 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703723 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703724 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703725 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703726 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703727 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703728 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703729 Seven hundred three thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703730 Seven hundred three thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
703731 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703732 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703733 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703734 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703735 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703736 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703737 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703738 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703739 Seven hundred three thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703740 Seven hundred three thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
703741 Seven hundred three thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703742 Seven hundred three thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703743 Seven hundred three thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703744 Seven hundred three thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703745 Seven hundred three thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703746 Seven hundred three thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703747 Seven hundred three thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703748 Seven hundred three thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703749 Seven hundred three thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703750 Seven hundred three thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
703751 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703752 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703753 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703754 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703755 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703756 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703757 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703758 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703759 Seven hundred three thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703760 Seven hundred three thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
703761 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703762 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703763 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703764 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703765 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703766 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
703767 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703768 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703769 Seven hundred three thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703770 Seven hundred three thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703771 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703772 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703773 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703774 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703775 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703776 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703777 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703778 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703779 Seven hundred three thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703780 Seven hundred three thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
703781 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703782 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703783 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703784 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703785 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703786 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703787 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703788 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703789 Seven hundred three thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703790 Seven hundred three thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
703791 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703792 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703793 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703794 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703795 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703796 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703797 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703798 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703799 Seven hundred three thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703800 Seven hundred three thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703701 ถึง 703800 (Seven hundred three thousand seven hundred and one to Seven hundred three thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน