วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703601 ถึง 703700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703601 ถึง 703700 (Seven hundred three thousand six hundred and one to Seven hundred three thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703601 Seven hundred three thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
703602 Seven hundred three thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
703603 Seven hundred three thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
703604 Seven hundred three thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
703605 Seven hundred three thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
703606 Seven hundred three thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
703607 Seven hundred three thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
703608 Seven hundred three thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
703609 Seven hundred three thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
703610 Seven hundred three thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
703611 Seven hundred three thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703612 Seven hundred three thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
703613 Seven hundred three thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
703614 Seven hundred three thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
703615 Seven hundred three thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
703616 Seven hundred three thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
703617 Seven hundred three thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703618 Seven hundred three thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
703619 Seven hundred three thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
703620 Seven hundred three thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
703621 Seven hundred three thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703622 Seven hundred three thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703623 Seven hundred three thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703624 Seven hundred three thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703625 Seven hundred three thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703626 Seven hundred three thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703627 Seven hundred three thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703628 Seven hundred three thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703629 Seven hundred three thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703630 Seven hundred three thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
703631 Seven hundred three thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703632 Seven hundred three thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703633 Seven hundred three thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703634 Seven hundred three thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703635 Seven hundred three thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703636 Seven hundred three thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703637 Seven hundred three thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703638 Seven hundred three thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703639 Seven hundred three thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703640 Seven hundred three thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
703641 Seven hundred three thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703642 Seven hundred three thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703643 Seven hundred three thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703644 Seven hundred three thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703645 Seven hundred three thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703646 Seven hundred three thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703647 Seven hundred three thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703648 Seven hundred three thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703649 Seven hundred three thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703650 Seven hundred three thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
703651 Seven hundred three thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703652 Seven hundred three thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703653 Seven hundred three thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703654 Seven hundred three thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703655 Seven hundred three thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703656 Seven hundred three thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703657 Seven hundred three thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703658 Seven hundred three thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703659 Seven hundred three thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703660 Seven hundred three thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
703661 Seven hundred three thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703662 Seven hundred three thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703663 Seven hundred three thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703664 Seven hundred three thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703665 Seven hundred three thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703666 Seven hundred three thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
703667 Seven hundred three thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703668 Seven hundred three thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703669 Seven hundred three thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703670 Seven hundred three thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703671 Seven hundred three thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703672 Seven hundred three thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703673 Seven hundred three thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703674 Seven hundred three thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703675 Seven hundred three thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703676 Seven hundred three thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703677 Seven hundred three thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703678 Seven hundred three thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703679 Seven hundred three thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703680 Seven hundred three thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
703681 Seven hundred three thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703682 Seven hundred three thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703683 Seven hundred three thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703684 Seven hundred three thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703685 Seven hundred three thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703686 Seven hundred three thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703687 Seven hundred three thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703688 Seven hundred three thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703689 Seven hundred three thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703690 Seven hundred three thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
703691 Seven hundred three thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703692 Seven hundred three thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703693 Seven hundred three thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703694 Seven hundred three thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703695 Seven hundred three thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703696 Seven hundred three thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703697 Seven hundred three thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703698 Seven hundred three thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703699 Seven hundred three thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703700 Seven hundred three thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703601 ถึง 703700 (Seven hundred three thousand six hundred and one to Seven hundred three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน