วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 703401 ถึง 703500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703401 ถึง 703500 (Seven hundred three thousand four hundred and one to Seven hundred three thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
703401 Seven hundred three thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
703402 Seven hundred three thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
703403 Seven hundred three thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
703404 Seven hundred three thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
703405 Seven hundred three thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
703406 Seven hundred three thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
703407 Seven hundred three thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
703408 Seven hundred three thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
703409 Seven hundred three thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
703410 Seven hundred three thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
703411 Seven hundred three thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
703412 Seven hundred three thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
703413 Seven hundred three thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
703414 Seven hundred three thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
703415 Seven hundred three thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
703416 Seven hundred three thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
703417 Seven hundred three thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
703418 Seven hundred three thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
703419 Seven hundred three thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
703420 Seven hundred three thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
703421 Seven hundred three thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
703422 Seven hundred three thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
703423 Seven hundred three thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
703424 Seven hundred three thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
703425 Seven hundred three thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
703426 Seven hundred three thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
703427 Seven hundred three thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
703428 Seven hundred three thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
703429 Seven hundred three thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
703430 Seven hundred three thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
703431 Seven hundred three thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
703432 Seven hundred three thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
703433 Seven hundred three thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
703434 Seven hundred three thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
703435 Seven hundred three thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
703436 Seven hundred three thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
703437 Seven hundred three thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
703438 Seven hundred three thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
703439 Seven hundred three thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
703440 Seven hundred three thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
703441 Seven hundred three thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
703442 Seven hundred three thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
703443 Seven hundred three thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
703444 Seven hundred three thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
703445 Seven hundred three thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
703446 Seven hundred three thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
703447 Seven hundred three thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
703448 Seven hundred three thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
703449 Seven hundred three thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
703450 Seven hundred three thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
703451 Seven hundred three thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
703452 Seven hundred three thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
703453 Seven hundred three thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
703454 Seven hundred three thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
703455 Seven hundred three thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
703456 Seven hundred three thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
703457 Seven hundred three thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
703458 Seven hundred three thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
703459 Seven hundred three thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
703460 Seven hundred three thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
703461 Seven hundred three thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
703462 Seven hundred three thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
703463 Seven hundred three thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
703464 Seven hundred three thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
703465 Seven hundred three thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
703466 Seven hundred three thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
703467 Seven hundred three thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
703468 Seven hundred three thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
703469 Seven hundred three thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
703470 Seven hundred three thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
703471 Seven hundred three thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
703472 Seven hundred three thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
703473 Seven hundred three thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
703474 Seven hundred three thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
703475 Seven hundred three thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
703476 Seven hundred three thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
703477 Seven hundred three thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
703478 Seven hundred three thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
703479 Seven hundred three thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
703480 Seven hundred three thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
703481 Seven hundred three thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
703482 Seven hundred three thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
703483 Seven hundred three thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
703484 Seven hundred three thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
703485 Seven hundred three thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
703486 Seven hundred three thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
703487 Seven hundred three thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
703488 Seven hundred three thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
703489 Seven hundred three thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
703490 Seven hundred three thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
703491 Seven hundred three thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
703492 Seven hundred three thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
703493 Seven hundred three thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
703494 Seven hundred three thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
703495 Seven hundred three thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
703496 Seven hundred three thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
703497 Seven hundred three thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
703498 Seven hundred three thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
703499 Seven hundred three thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
703500 Seven hundred three thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 703401 ถึง 703500 (Seven hundred three thousand four hundred and one to Seven hundred three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน